Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemakkelijk de verzoekings van deze vijanden te wederstaan : wij zijn te zwak van onszelven : wij kunnen hen wederstaan alleen door de hulp van Gods genade.

" En met zuivere harten en gemoederen U, den eenigen God, te volgen; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

" Een zuiver hart " wijst ons op het rechte grondbeginsel, de liefde welke Gods Geboden onderhoudt: " een zuiver gemoed" op het rechte Geloof. Wij houden onze harten en gemoederen zuiver als wij de verzoekings wederstaan, en geen verblijfplaats geven aan slechte en onreine gedachten : dan volgen wij God. Wij kunnen God niet zien noch verstaan zonder reinheid. Sommige menschen richten vele goden op in hunne harten,—goud, pleizier, en andere doeleinden van hun leven, welke zij volgen in plaats van God. Maar wij hebben het eerste Gebod geleerd: " Gij zult geen andere goden vóór Mijn aangezicht hebben" ; en voor ons is er maar e'én eenig God Dien wij moeten volgen.

Het Evangelie verhaalt ons hoe de Farizeen getracht hebben " hoe zij onzen Heer verstrikken zouden in Zijn rede." De Farizeen waren een genootschap in de Joodsche Kerk die zeer streng waren in het onderhouden van de Wet: zij waren daarbij zeer hoogmoedig en eigengerechtig. De Sadduceen waren een ander genootschap die niet zuiver waren omtrent sommige van de Artikelen van het Geloof: zij hadden geen geloof in Engelen of geesten of in de opstanding. De Farizeen waren dus verblijd dat onze Heer " den Sadduceen den mond gestropt had," en meenden waarschijnlijk dat Hij in hunne gunst antwoord zou geven op de : vraag "Welk is het groot gebod in de Wet?" Zij bedoelden vrijwillige offergaven, of den Sabbat te heiligen, , of tienden te betalen, of slachtoffers te offeren : maar onze Heer antwoordde dat volkomen liefde tot God was het eerste: en het tweede, aan dit gelijk, liefde tot t

Sluiten