Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" Neem uw bed op." Uw lichaam heeft u zoo langen tijd geregeerd en nedergedrukt, wees nu baas over hetzelve en draag wat u tevoren gedragen heeft. " Ga heen naar uw huis," naar uw hart: luister naar Gods stem die daarin spreekt: wees voorzichtig op uw gedrag, zooals het een mensch betaamt wiens woonplaats niet op aarde is. " Sta op " nu uit den dood van zonde, zoodat gij, zonder schaamte, " uw bed," uw lichaam, mogen opnemen bij de algemeene verrijzenis, en heen gaan " naar uw Huis," de woning in den Hemel welke de Heer voor u bereid heeft.

C. 112I; Z. 195, 205; A. 80, 122, 214, 219, 254.

DE TWINTIGSTE ZONDAG NA DRIEËENHEID.

" Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heer Jezus Christus."—Efeze v. 20.

" Ten derde, dat ik Gods heiligen Wil en Geboden zoude onderhouden, en in dezelve al de dagen van mijn leven wandelen."

" Uw Wil geschiede, gelijk in den Hemel, zoo ook op de aarde."

Wij zijn in de wereld gezonden om God te dienen ; en wij behooren getrouwe dienstknechten te zijn. Wij moeten niet trachten God en de wereld terzelfder tijd te dienen, maar God alleen : " Den Heer uwen God zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen." Wij moeten niet God dienen voor een tijd en dan verslappen, maar " aanhoudend ijverig zijn in alle goede werken " : hetzij God ons in een lage plaats laat, hetzij Hij ons roept

't

Sluiten