Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Ga hooger op." Als goede dienstknechten moeten wij opstaan voor onzen Heer tegen Zijn vijanden, die ook onze vijanden zijn, namelijk, de wereld, het vleesch, en den duivel, en strijden als " getrouwe krijgsknechten en dienaars van Christus" tot het einde van ons leven. Wij weten dat wij van natuur te zwak zijn om verzoeking te wederstaan, onzen Plicht te vervullen, en " mQt zuivere harten en gemoederen God te volgen " : daarom hebben wij noodig gedurig bestuurd en geregeerd te worden door den Heiligen Geest, en door Hem vernieuwd zoodat wij al onze plichten mogen doen, niet uit wereldsche maar uit ware Christelijke beweegredenen. En niet alleen moeten onze beweegredenen zuiver zijn, maar de plichten zeiven moeten behoorlijk uitgevoerd worden. Onze dienst en werk voor God moet blijmoedig en te dege gedaan worden.

De Zendbrief leert ons dat deze blijmoedigheid moet ontstaan niet uit overdadigheid en zelftoegeeflijkheid, maar uit een dankbaar hart; en vermaant ons dat de tweede komst van onzen Heer nadert, en de tijd voor de uitvoering van onze Plichten is kort.

Het Evangelie leert ons dat bij de tweede komst van onzen Heer zal de dag van onderzoek dadr wezen, wanneer de Koning elkeen zal nazien, die opgenomen is geweest in Zijn Kerk, en onderzoeken of hij den nieuwen mensch aangedaan heeft, het bruiloftskleed van gerechtigheid, en of hij de Plichten vervuld heeft die God wil dat hij moet doen.

In de Collect bidden wij : " O Almachtige en barmhartige God, behoed ons, naar Uwe milde goedheid, smeeken wij U, voor alles wat ons benadeelen kan."

Wij roepen God alhier aan als " Almachtig "—in staat om alles te doen—en " barmhartig "— meer ontfermend dan de zachtzinnigste mensch die ooit geleefd heeft, omdat Hij Zijn " almogendheid allermeest openbaart in het betoonen van goedertierenheid en barmhartigheid."

Sluiten