Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij spreken ook van Zijn "milde goedheid." Hij is zoo Almachtig, zoo barmhartig, en zoo goed, dat wij overtuigd zijn dat Hij ons zal hooren wanneer wij tot Hem bidden. Wij smeeken Hem dat Hij ons wil behoeden " voor alles wat ons benadeelen kan." De dingen, die ons benadeelen, zijn de dingen die ons verhinderen onzen Plicht te doen met een blijmoedig en gewillig hart. Zwakheid, ziekte, gebrek, mismoedigheid, onliefelijke en bittere woorden, plagende verzoekings, zijn sommigen van de dingen die ons naar lichaam of ziel benadeelen. Als het God behaagt deze dingen te zenden, dan, ofschoon wij met Zijn hulp evenwel onzen Plicht kunnen doen, vinden wij het zwaarder dien bereidwillig en blijmoedig te doen ; daarom bidden wij Hem dat Hij ons voor dezelven wil behoeden.

"Opdat wij, beide naar lichaam en ziel bereid zijnde,, blijmoedig mogen volbrengen wat Gij gedaan wilt hebben; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Wat God van ons gedaan wil hebben, is Zijn " heiligen Wil en Geboden te onderhouden" de waarheid te spreken, ons werk eerlijk te doen, anderen te helpen, mededeelzaam te zip,—"alle zoodanige goede werken te doen, die Hij ons bereid heeft om daarin te wandelen." En God wil niet dat wij iets goeds beginnen en dan opschorten, maar dat wij het volbrengen. Onze Heer Jezus Christus kon zeggen, " Ik heb voleindigd het werk dat Gij Mij gegeven hebt om te doen." Hij heeft niets half-klaar gelaten ; en Hij is ons Voorbeeld, en heeft ons geleerd om te bidden " Uw Wil geschiede,, gelijk in den Hemel, zoo ook op aarde." De Engelen doen Gods Wil " in den Hemel," volkomen, bereidwillig, blijmoedig : en met Gods genade moeten wij trachten dien Wil ook "alzoo op aarde" te doen, niet met tegenzin, onwillig, en met een zuur aangezicht, maar bereid "naar lichaam en ziel" en blijmoedig : dan wanneer God ons werk komt nazien, zullen wij getroost

Sluiten