Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doop, en tesamen zijn vereenigd door het één Geloof te houden, hetwelk zij geleerd hebben in de Geloofsbelijdenis,—en deelen in dezelfde Gebeden en Heilige Communie. Maar ofschoon wij Gods "geloovig volk" zijn, en genieten de voorrechten van Christus Kerk, en hebben vergiffenis eens in den Heiligen Doop verkregen : nogtans hebben wij dagelijks vergiffenis noodig voor dagelijksche zonden,—onze voeten worden vuil, daar zij wandelen op de modderpaden van deze wereld. En God de Vader verleent vergiffenis om Christus wil aan allen die zich waarlijk bekeeren, en berouw hebben over hunne zonden, en standvastig voornemens zijn zich te verbeteren. Vergiffenis komt vóór vrede. Als wij niet vrede hebben in onze ziel, het is om een of ander geheime zonde, waarvan wij ons niet waarlijk bekeerd hebben, en welke, diensvolgens, niet vergeven is. God verleent ons vrede wanneer Hij ons vergeeft.

" Opdat zij gereinigd mogen worden van al hunne zonden, en U mogen dienen met een gerust gemoedj door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Eenige zonde, waaraan wij toegeven, en welke niet vergeven is, maakt dat onze dienst niet Gode welbehagelijk is : daarom in de openbare Godsdienst van de Kerk, vóór alle dingen maken wij belijdenis en ontvangen Vrijspraak van zonde. " Het Bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt ons van alle zonde."" God vergeeft ons, niet opdat wij kunnen weer gaan zonde doen, maar opdat wij Hem "mogen dienen met een gerust gemoed." Ziekte verhindert het lichaam van werken : en zonde verhindert de ziel van werken. Met een ongerust gemoed kunnen wij God niet behoorlijk dienen; daarom moeten wij gereinigd worden van al onze zonden, eer wij Hem kunnen dienen met een genist gemoed.

Het Evangelie verhaalt ons het wonderwerk van de genezing van den zoon van den koninklijken hoveling, mogelijk één van de ambtenaars in het paleis van koning

Sluiten