Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de Collect bidden wij: « O Heer, wij smeeken U, Sic"? de Kerk, i„ eene gedurige

De Kerk, welke is onzes Heeren Koningrijk op aarde, wordt hier vergeleken met een Huisgezin. De Huisgenooter1 wjn al de menschen in een huis onder een baas of hoofd. Christus Zelf is het Hoofd van Zijn Huisgezin,

% rtlT*Elk ?id heeft ziJn werk om te doen l

en die het Hoofd meest liefhebben, doen hun werk het beste. Dies bidden wij God dat Hij Zijn Huisgenooten wil bewaren in eene gedurige Godsvrucht." Een gewoonte van dagelijksche goede werken moet aangewend worden door het voorbeeld van onzen Heer na te volgen In den Zendbrief dankt S. Paulus God dat de Filippensen in de gemeenschap aan het Evangelie standvastig gebleven hadden van den eersten dag af tot nu toe "; en hij bidt dat hunne liefde nog meer en meer overvloedig worde "

gerechtigheid." StG "VerVUld worden met achten van

"Opdat zij, door Uwe bescherming, van alle tegenspoeden bevrijd worde, en godvruchtiglijk overgegeven blijve aan Uwe dienst in goede werken, tot roem

Amen ^en " jEZUS Christus onzen Heer.

Wij bidden God dat Hij Zijn Huisgenooten, de Kerk wil bewaren voor " alle tegenspoeden," dat is, voor alles wat de Huisgenooten verhindert hun werk te doen — zooals hoogmoed, luiheid, onkunde, tweedracht. Wii behooren met onkundig omtrent onzen Plicht te zijn want de Kerk-katechismus leert het ons : maar hoogmoed geeft voor, dat wijzelven beter weten : en luiheid dat wij moeten uitstellen : en tweedracht en ruzie-maken onder elkander nemen onze gedachten in, tot verbreking van den band der liefde. Van deze en zoodanige tegenspoeden bidden wij God dat Hij ons wil bevrijden zoodat wij mogen godvruchtiglijk overgegeven blijven

Sluiten