Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Zijn dienst in goede werken. Dus zal de gewoonte het werk gemakkelijk en aangenaam doen worden, en onze dienst zal zijn tot roem van Zijn Naam.

Het Evangelie beschrijft ons een huisgezin. Daar is een goede baas met vele dienstboden : één van dezen is slecht: de liefde van zijn baas voor hem maakte geen indruk op hem, anders had hij nooit zoo onbarmhartig tegen zijn mededienstknecht geweest.

Onze Heer heeft deze gelijkenis gesproken als een les tot S. Petrus en zijn broeder-discipelen. Hij heeft onzen Heer gevraagd hoeveelmaal hij een mensch zou vergeven die hem kwaad gedaan had; zou zevenmaal voldoende wezen, zooals de Schriftgeleerden voorgaven ? Onze Heer antwoordde, " Ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal" : dat wil zeggen, net zoo dikwijls als gij gevraagd wordt om te vergeven, net zoo dikwijls als gij begeert dat God u zal vergeven. En tot verdere inlichting in de zaak, verhaalt onze Heer de gelijkenis van den Onbarmhartigen Dienstknecht.

" Het Koningrijk der hemelen," de Kerk, wordt vergeleken bij een zeker koning en zijn huisgezin. In die dagen was het somtijds het gebruik voor het hoofd van een gooote huisgezin om geld te leenen aan verscheidene van de meest vertrouwbare dienstknechten, waarmee zij konden handel drijven en winst doen voor zichzelven : op gezette tijden moesten zij rekenschap geven van wat zij gedaan hadden, en terugbetalen wat hun geleend was. Als de koning begon af te rekenen, werd één van zijn dienstknechten tot hem gebracht die hem tien duizend talenten schuldig was. Wij zijn allen gelijk dezen dienstknecht. God is onze Koning: wij zijn Hem volkomen gehoorzaamheid schuldig: gehoorzaamheid onophoudelijk in gedachte, woord, en daad, in tegendeel voor al wat Hij aan ons gedaan heeft. Elk lid van ons lichaam, elk vermogen van onze ziel, elk uur van onzen tijd, elk stuiver van ons geld, elk genadegave, elk gele-

Sluiten