Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veilig : onze vergiffenis kan teruggeroepen worden. God vergeeft ons op de uitdrukkelijke voorwaarde dat wij anderen vergeven. "Vergeef ons onze schulden, gelijk; ook wij vergeven onze schuldenaren" - diens volgens breekt de onvergevende de voorwaarde, en roept Gods oordeel op zich neder elkmaal dat hij het " Onze v ader opzegt.

De twee voorname lessen, dan, welke wij van daas leeren, zijn (r) dat onze dienst aanhoudend moet wezen en (2) dat wij Gods liefde tot ons moeten gevoelen met een dankbaar hart, als wij onzen Plicht jegens onze mededienstknechten 111 Gods Huisgezin zullen uitvoeren.

170, 175 , z. 217 ; L, 108 ; A. 80, 176, 195, 200, 205, 227.

de drie en twintigste zondag

NA drieëenheid. S.MGAxfHt?Sat d£S kdzers is' en Gode dat Gods is-"-

" Onze Vader, Die in de hemelen zijt."

1 mDT k°nmg en allen die eenig gezag onder hem bekleeden, te eeren en te gehoorzamen."

Verleden Zondag werd de Heilige Katholieke Kerk vergeleken bij een Huisgezin; en de huisgenooten hebben elk zijn werk om te doen. Alle Christenen gaan in dienst in dit Huisgezin bij hun Doop: hun Bals is de Heer Jezus Christus : en zoodra zij geschikt zijn te leeren, worden zij onderricht om te werken De Kerk-Katechismus onderricht hen. Daar leeren zij al

Sluiten