Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" Opdat wij allen door Uwe milde goedheid mogen losgemaakt worden van de banden van die zonden, die wij door onze zwakheid begaan hebben; geef dit, o hemelsche Vader, om den wil van Jezus Christus onzen gezegenden Heer en Zaligmaker. Amen."

Onze zonden worden hier vergeleken met "banden." Als een band uit draad gemaakt is, kunnen wij hem gemakkelijk breken : als hij uit touw gemaakt is, is de zaak zwaarder : als hij een ijzeren ketting is, is het geheel en al moeilijk hem te breken. Zonden van zwakheid groeien spoedig tot banden van gewoonte, als wij ze niet tegengaan. Niemand wordt op een oogenblik een groot zondaar. Kleine zonden, kleine slapheden, kleine toegeeflijkheden, kleine fouten van humeur, kleine afwijkings van de waarheid, voegen schakel bij schakel, totdat zij groeien tot zoodanige banden van zonde dat wij niet kunnen los raken : wij vallen weder onder de dienstbaarheid aan den duivel, waarvan Christus ons vrijgemaakt heeft. Onze zwakheid is gedeeltelijks aangeboren, gedeeltelijks over onszelven gebracht. Wij geven toe, en worden zwakker en zwakker. Hoe belangrijk is het dat kinderen aangespoord worden slechte gewoonten af te breken terwijl zij kinderen zijn. Terwijl de gewoonte nog gelijk een draad is, is die gemakkelijk om te breken : hoe langer die aanhoudt, hoe zwaarder is het om te breken. Bidt God dan van harte dat Hij u losmake ; en met het gebed, weert uzelven om slechte gewoonten af te laten. God zal u gewisselijk bijstaan en helpen om Zijn milde goedheids wil.

Het Evangelie verhaalt ons twee wonderwerken van onzen Heer,—de gezondmaking van een arme vrouw " die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had," en de opwekking uit de dooden van de twaalfjarige en eenige dochter van Jairus, een Joodschen kerkdienaar. De twee wonderwerken zijn nauw aan elkander verbonden,

Sluiten