Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit wonderwerk leert ons vele voorname waarheden : laat ons die meer breedvoerig nagaan, (i) Onze Heer Jezus Christus alleen kan het Brood des Levens verzorgen ; Hij voedt onze lichamen; Hij voedt ook onze zielen met Zijn Lichaam en Bloed, " welke waarlijk en inderdaad door de geloovigen in het Avondmaal des Heeren genomen en ontvangen worden." (2) Vragen wij, wie behooren tot de Heilige Communie te komen ? Allen die bevestigd zijn, en die vermoeid en belast zijn van ziel, en die onzen Heer volgen. " Komt herwaarts tot Mij," roept Hij, " allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." (3) Daar is voorbereiding noodig : wij moeten onze behoeften gevoelen. Deze menschen waren zeer hongerig, flauw; zij waren drie dagen met den Heer geweest, en hadden " niet wat zij eten zouden, en sommigen van hen waren van verre gekomen." Hoe harder wij werken, hoe ernstiger wij trachten onzen Plicht uit te voeren, des te meer zullen wij gevoelen dat wij niet te dikwijls kunnen gevoed worden. (4) Onze Heer gebiedt Zijn Dienaars " Doet de menschen nederzitten " : daarin vinden zij somtijds groote moeilijkheid. De menschen gevoelen niet hunne behoefte, daarom komen zij niet naar Kerk waar de Heilige Communie gevierd wordt; zij trachten andere wegen en middelen van hun eigen te verschaffen; alsof de Heer niet wist wat het beste voor hen is. Dus moeten Leeraars onvermoeid vlijt aanwenden om de nalatigen te vermanen, en de tragen aan te sporen, en allen mogelijk in te brengen, opdat het Huis des Heeren vo' worde. (5) Doch laat degenen die van voornemens zijn bij te komen, het woord hooren, " Nadert met geloof." De menschen zijn nedergezeten in verwachting om gevoed te worden. Te naderen zonder geloof is een vreesselijke schending van heilige dingen. " Die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het Lichaam

Sluiten