Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderstand, het onderwijs, de openbare diensten, zonder de millioenen te rekenen uitgegeven tot het oprichten der arbeidsbeurs die in handen is der socialistische groepen en wier onderhoudskosten — ik ontleen deze vermakelijke bijzonderheid aan M. Valleroux — worden gedragen door de patent betalende handelaars en nij veraars.

In Engeland overtreft de begrooting tegenwoordig- vier milliard, niets dan voor de burgerlijke diensten, hetzij het zevendubbel van 1817. En het verschijnsel doet zich nog meer in 't oogloopend voor in de gemeentebesturen wier uitgaven zijn verdubbeld sinds twintig jaar en heden meer dan anderhalf milliard bedragen. Het gemeentesocialisme — dat te Londen komt te zegepralen — heeft reeds burgerrecht verkregen in de meeste groote steden van Schotland en Engeland. Glasgow, bijvoorbeeld vei Schaft ons een vrij duidelijk denkbeeld van wat binnen eenige jaren te Brussel zal bestaan : « De gemeente heeft het verplichtend en kosteloos onderwijs inge» licht; zij bez°rgt aan de noodlijdende kinderen der openbare i) scholen een noenmaal, zij levert aan de inwoners de gaz, de ver» lichtings- en verwarmingstoestellen en zij verlicht de gemeen» schappelijke trappen der huizen met verscheidene logementen; i) eigenaarster der trams stelt zij bijna kosteloos 's morgens en a 's avonds treins ter beschikking der werklieden; zij heeft baden, » zwemplaatsen, openbare waschhuizen ingericht; zij deed nog » meer: na de overbevolkte wijken te hebben onteigend heett zij n huizen gebouwd die zij verhuurt aan de minst begoede huisge» zinnen. » Om deze klimmende uitgaven te dekken neemt de gemeenteraad van Glasgow, zooals de andere Engelsche gemeenteraden — buiten de ontleeningen — zijn toevlucht tot twee bronnen van inkomst : de belastingen en de winsten der vermaatschaplijkte nijverheden. Deze laatste bron begint zeer overvloedig te vloeien : volgens M. Sidney Webb omvat het gemeenschappelijk domein namelijk het vierde der tramlijnen en de helft der gazgestichten van Groot-Britannië.

Wat zich voordoet in Engeland antwoordt reeds eenigermate op eene vraag die zich natuurlijker wijze vóór den geest opdoet: doorwelke wegen en middelen zou het mogelijk zijn het kapitalistisch ïegiem vreedzaam te hervormen? De masuirs zitten op hun boom en zullen zich niet laten onteigenen zonder te schreeuwen. Niemand betwist dat de moeilijkheden aanzienlijk zijn. Niettemin, ofschoon het vrij waarschijnlijk is, dat deze vervorming zal belemmerd worden door blinden wederstand, daarna bespoedigd en vereenvoudigd door revolutionnaire beroeringen, kan men meenen, kan men zelfs hopen

Sluiten