Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ofschoon door sommige gemeentebesturen deze termijn eenigszins werd overschreden, en enkele zelfs herhaalde malen moesten worden herinnerd, dat de termijn van inzending was verstreken, is dit toch niet de eenige reden waarom deze voorloopige cijfers eerst thans worden openbaar gemaakt.

Van een aantal gemeenten toch bleken de ingezonden voorloopige bevolkingscijfers dermate te verschillen met de aan het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende cijfers op 31 December 1809 volgens de bevolkingsregisters (d. i. uit de cijfers berekend door bijtelling der geborenen en de gevestigde personen eenerzijds en door aftrekking van de overledenen en de vertrokkenen anderzijds), dat in die gevallen twijfel ontstond of door de gemeentebesturen wel nauwkeurig was geteld. Tot de besturen der gemeenten, waarbij die verschillen zeer groot voorkwamen, werd het verzoek gericht nog eens nauwkeurig na te gaan of de door hen opgegeven cijfers juist waren, en indien dit niet het geval was, mededeeling te doen van de redenen, die, naar het oordeel dier besturen, tot zóó groote verschillen konden hebben geleid.

Deze herberekeningen leidden in de meeste gevallen tot de mededeeling dat de oorspronkelijk verstrekte opgaaf juist was, on dat de verschillen het gevolg waren van ambtshalve in- of afschrijvingen.

Jn een aantal gevallen, vooral in gemeenten, waarin zeer vele schippers hun domicilie hadden, waren de schippersgezinnen, waarvoor geene oranje of rose kaarten ontvangen waren, en die dus vermoedelijk op het tijdstip der volkstelling in het buitenland vertoefden, uit het bevolkingsregister geschrapt, ofschoon er geene enkele aanleiding bestond om te vermoeden, dat deze schippersgezinnen in andere gemeenten waren ingeschreven. Ook werden in sommige gemeenten alle personen, die met nationaliteitsbewijzen tijdelijk in het buitenland vertoefden niet meer medegeteld, niettegenstaande men in den regel zeker was, dat zij binnen niet te langen tijd weder in de gemeente zouden terugkeeren. Zoowel voor de eerstbedoelde schippersgezinnen als voor de laatstbedoelde tijdelijk afwezigen konden dan alsnog gele en witte kaarten worden beschreven.

Sluiten