Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 7 September 1908.

11 Geremitteerd aan B. Jamin te Parijs,

fr. 1420,60 op Lyon per 18 dezer a ƒ48,05 ƒ 682 60

8 *

12 Uit de kas genomen voor de huishouding ƒ 30 —

Opmerking. In art. 6 (W. v. K.) is de uitdrukking „dagboek houden" gebruikt, als tegenstelling van „één dagboek houden". In zeer veel zaken heeft men dan ook verschillende boeken (kasboek, inkoopboek, verkoopboek enz.), die samen het dagboek vormen.

§ 5. Een balans is een lijst van alle bezittingen en schulden eener zaak. Gewoonlijk schrijft men een balans op twee naast elkaar liggende bladzijden, op de wijze van het volgende voorbeeld. Balans. 31 Dec. 1908.

Bezittingen (w.o. vorderingen) Schulden

der zaak. der zaak.

Kas (= Geld) ... ƒ 13780 J. Brinkman (= schuld

Goederen - 12.378 15 aan —) ƒ 1.200 —

A. Bloem (=vord. op ) j- 1.720 - Te betalen wissels. . - 2.528 60

Te innen wissels . . - 3.427 40 Crediteuren . . . . j - 2.338 20

Effecten - 4.103 25 Kapitaal j- 15.809 80

ƒ 21.866 60 ƒ21.866 60

Op de eerste bladzijde schrijft men alle bezittingen der zaak, stoffelijke zoowel als vorderingen (geld, goederen, vorderingen op: A. Bloem, de betrokkenen van de in portefeuille zijnde wissels enz.), op de tweede bladzijde de schulden der zaak aan verschillende, al of niet met name genoemde personen; met „Kapitaal" wordt de schuld bedoeld, die de zaak heeft aan den eigenaar, m. a. w. de som, die er overblijft, wanneer alle bezittingen te gelde gemaakt zijn en de schulden aan Brinkman, te betalen wissels (— hen, die wisselvorderingen op de zaak hebben) en de crediteuren afbetaald zijn.

Sluiten