Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Betaald voor kantoorhuur ƒ40, voor pakhuishuur ƒ60.

15. Idem voor belastingen ƒ 80.

Tot groep b behooren: 1, 2, 3, 4 en 5; bij 15 hangt het van den aard der belasting af, of de verandering bij a, of bij b of wel bij beide behoort; 6 staat het dichtst bij de tweede groep; de overige behooren tot a.

§ 55. Veranderingen als die onder 1 en 2 boekt men op Kapitaal zelf, andere kapitaalveranderingen eerst op andere rekeningen, zoodat men als regel heeft: Boek op bij de rekening Kapitaal alleen bij 't begin en bij 't einde van een boekjaar. 3 en 5 boekt men op een rekening, die een nauwkeurig overzicht geeft van de gelden voor de huishouding besteed en terug ontvangen, d. i. op Huishouding; de uitgaven onder 4, d. z. die, welke de eigenaar voor persoonlijk gebruik bestemt, brengt hij èf op de Particuliere rekening, öf op Huishouding.

De rekeningen Huishouding en Particuliere rek. worden dus om een bepaalde reden gedebiteerd of gecrediteerd, waar eigenlijk de rekening Kapitaal moest gedebiteerd of gecrediteerd worden; zulke rekeningen noemt men Hulprekeningen.

Een derde hulprekening van Kapitaal is de rekening Winst (= Verlies en Winst); op deze, of op een hulprekening ervan, boekt men de kapitaalveranderingen, die door den handel ontstaan. Wil men toch een overzicht hebben, ook in bijzonderheden, van de behaalde winsten en geleden verliezen, dan is het niet wenschelijk deze alle op één rekening te brengen, maar is 't noodzakelijk alleen die op één lijst te hebben, die geheel van denzelfden aard zijn. Zoo heeft men als hulprekeningen van Winst: Interest, Onkosten enz., terwijl men de winsten en verliezen op de goederen, op de effecten enz., op: Goederen, Effecten, enz. vindt. Blijkbaar zal men 7, 8 en 9 op Goederen boeken, 10, 11, 12 en 13 op Interest, enz.

Sluiten