Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien heeft de zaak ƒ 59,02 aan interest te vorderen, welke som wij echter nog niet op Deposito brengen, daar de rente eerst later verrekend wordt. Zij is een winst voor den eigenaar, een vordering op de Handelsbank.

We boeken daarom (Interest als hulprekening van Winst):

Balans

voor overgenomen van Interest ƒ 59,02

aan Interest

voor ongeboekten interest ƒ 59,02

(Zie § 94).

§ 84. 5. Onkosten. De geboekte onkosten zijn van verschillenden aard.

De gelden voor kantoorboeken enz. besteed, zijn bijna geheel zuiver verlies; boekt men de ervoor bestede gelden, zooals gewoonlijk, geheel als verlies, dan beschouwt men, omgekeerd, wat ze mogelijk opbrengen, als winst. — Evenzoo voor de postzegels.

Wissel- en promessezegels ■ brengt men anderen gewoonlijk wel in rekening. Het maakt echter op de uitkomsten der boekhouding geen verschil, of men die zegels op een afzonderlijke Zegelrekening boekt, dan wel op Onkosten.

Onderstel bijv., dat Onkosten op een gegeven oogenblik een debetsaldo heeft van ƒ 20, dat men voor ƒ 5 zegels koopt, die men na eenigen tijd aan debiteuren in rekening gebracht en op Onkosten geboekt heeft. Men heeft dan: Onkosten debet ƒ 20 + ƒ 5, credit ƒ 5, dus nog een debetsaldo van ƒ 20; en dit zou men ook hebben, wanneer men de zegels niet op Onkosten, maar op de Zegelrekening geboekt had, die dan geen saldo zou hebben. Men kan de zegels dus op Onkosten boeken en de Zegelrekening achterwege laten, wil men nl. geen afzonderlijk overzicht over de zegels hebben.

Heeft men echter voor ƒ 5 zegels gekocht, hiervan voor ƒ 3 in rekening gebracht, dus nog voor ƒ 2 over, dan kan men deze ƒ 2 eigenlijk niet als verlies beschouwen, ofschoon men het dikwijls doet; zij behooren, evenals het kasgeld op de balans gebracht te worden; in den regel echter laat men die boeking,

Sluiten