Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ochtenddienst ter Gedachtenisviering dep

^/ejegcnde Kerkhervorming

in de Qnoote lied. Gei*. Kerk te Kaapstad.

<^QX'-X3^

Geopend met gebed en het uitspreien van den zegen waarop •de gemeente zong :

Ps. 124: 1 en 4.

1 Dat Israël nu zegge, blij van geest:

indien de Heer, die bij ons is geweest;

Indien de Heer. die ons heeft bijgestaan,

Toen 's vijands lieir en aanval werd gevreesd,

Niet had gered, wij waren lang vergaan. •

4 \V' ontkwamen haast des vogelvangers net,

Den looien strik, tot ons bederf gezet;

De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.

De Heer is ons tot hulp op ons gebed ;

Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.

Gelezen werd de Wet des Heeren en de Belijdenis des Geloofs.

Het koor hief vervolgens aan:

Koorzang : O klapt in de hand, al gij volk'ren, juicht tot God met een s'em van vreugd'gezang. Want God vaart op met gejuich, en de Heer met geklank der bazuinen.

Solo: Zingt lied'ren onzen God, psalmzingt onzen Koning; want Hij regeert de gansche aard; O psalmzingt met een onderwijzing. Wij aandenken O God uw' weldadigheid in het midden uws tempels; want deze God is onze God, Hij zal ons geleiden tot den dood toe.

Koor : 'Zeegend zij de Heere, de God Israels van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. DuMey BucK

Gelezen nog Matthkus 24 van vers 20.

GEBED.

" Wij danken U, O God, dat elk oogenblik ons nader brengt tot de ure, waarop Gij op de wolken zult verschijnen, ofschoon niemand dien dag en die ure weet, wanneer allen voor Uw Gericht moeten staan. Wij loven en prijzen Uwen heiligen Xsam, dat die dag voor ons geen dag van verschrikking zal zijn, maar een van blijdschap, hoewel iij, die nu met God en Godsdienst spotten, zullen nedervallen,

Sluiten