Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezongen werd door de Gemeente :

Gez. 156 : 1 kn 4.

I Houdt Christus zijne Kerk in stand,

Zoo mag de hel vrij woeden ;

Gezeten aan Gods rechterhand,

Kan Hij haar wel behoeden ;

hij is in alle leed Tot hare hulp gereed,

Hij staaft zijn' roem alom,

En waakt voor 't Christendom;

Dies mag de hel vrij woeden.

4 Gij, Ciiristen ! die op Hem vertrouwt,

Gij moet geen dreigen vrei "en ;

Die God, die van den hemel schouwt,

Zal ons een toevlucht wezen :

Der legerscharen Heer Waakt voor zijn woord en eer,

Geelt ons geduld in nood,

En kracht, en moed in dood,

Wie zou dan dreigen vreezen ?

En door het Koor :

Solo : Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan : al verderven de wormen mijn lichaam, zoo uit mijn vleesch zal ik God zien. Want Christus nu opgewekt uit de dooden, is de eersteling der ontslapenen geworden.

Koorzang : Waardig is het Lam dat geslacht is, en Ons Gode gekocht heelt met zijn bloed, macht te ontvangen, en rijkdom, en wijsheid en kracht, en eere, en glorie en zegen. Zegen en eere, Glorie'en macht zij Hem die den troon des hemels vult. Amen.

Handel (Messi-ah)L

HERVORMINGSDAG, REFORMATIEDAG.

De Hervormingsdag is andermaal opgegaan, ook over ons Land en V olk. De herinneringsdag aan den dapperen tegenstand van den monmk Luther tegen de gansche, machtige Roomsche Kerk Een feestdag voor de geheele Protestantsche Christenheid, en vooral ook voor onze Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika.

Reformatie, Hervorming ! Gaat er ook heden geen geroep nit om hervorming ? Overal klinkt het ons tegen, op onze straten in onze huizen, in onze kerken : " Hervorm."

In onze dagen zou het een groote zegen zijn, als er een man opstand, die, als Luther, ons \ olk overtuigde van het noodzakelijke eener hervorming. Er is zooveel stelijke doodschheid onder de zoogenaamde Christenen, zooveel gelijkvormigheid aan de wereld in zeden en gewoonten. Een onzer meest geëerbiedigde Professoren neeft nog maar kort geleden uitdrukkelijk en openlijk gezegd, dat het noodig is mannen uit te zenden tot ons Volk om het tot bekeerins; te roepen. Van Tafelberg, die op ons nederziet, tot de grafzerken binnen deze muren klinkt het ons tegen : " Hervorm."

Sluiten