Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooruit op den langen weg der beschaving gezet een stap van minstens evenveel beteekenis, als destijds de uitvinding en invoering was van het tientallig stelsel, of van het metrieke stelsel van maten en gewichten, waarbij dit LichtenbergBührer-Ostwald-stelsel van internationale, wetenschappelijke papierformaten zich als 't ware ongedwongen aansluit. Ook gene stelsels hebben geruimen tijd noodig gehad om zich in te burgeren ; ja, het metrieke stelsel is, gelijk bekend, zelfs nu nog niet in alle beschaafde landen, o. a. niet in het Vereenigde Koninkrijk, doorgedrongen. Met het wereldformaat zal het vermoedelijk evenzoo gaan. Ook dit zal de gewone drie stadia, die bijna elke hervorming van eenig belang doorloopt, moeten passeeren; men zal er eerst van zeggen : ,,Het is niet waar of niet bruikbaar!", daarna: „Het is tegen de zeden of tegen den godsdienst!", en ten slotte: „Het spreekt vanzelf, wij hebben het altijd geweten!"

Het is dus met vergeeflijke belangstelling, maar zonder onredelijk ongeduld, dat wij de pogingen gadeslaan, die de in Munchen, Schwindstr. 30, gevestigde vereeniging „Die Brücke" (d. i. de Brug, zoo genaamd, omdat zij de afstanden tusschen de hier en daar op aarde verspreide eilanden van geestesarbeid wil overbruggen), aanwendt, om, buiten en behalve hare verdere, veelomvattende doeleinden, deze wereldformaten in alle landen en bij alle volken ingang te verschaffen. Zij heeft sedert hare oprichting, den 15 en Juni 1911, met grooten ijver, en, blijkens de lijst van personen

Sluiten