Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en instellingen, die het wereldformaat voor hunne publicatiën aanvaard hebben, niet zonder succes gewerkt. Onder de laatstgenoemde immers vindt men nu reeds namen, die klinken als klokken; zoo o. a.: papier-, koopmansboeken- en photograpische fabrieken, drukkerijen, uitgeversfirma's, den Bond van Duitsche handelaren in photographie-artikelen, het Duitsche kunsthandelaarsgilde, den Duitschen (28.000 leden) en den Oostenrijkschen (8000 leden) Ski-bond, den Internationalen bond van chemische vereenigingen (18.000 leden), de Papierindustrie-tentoonstelling, Berlijn 1 Qi 3, de Zwitsersche nationale tentoonstelling, Basel 1914, en ,,last not least", het Literarisch bureau van de machtige Hapag (de Hamburg-Amerikalijn), die zich stuk voor stuk verbonden hebben voortaan al hunne tallooze drukwerken (resp. photographische platen) in wereldformaat te doen verschijnen. Aan tijdschriften in de wereldformaten IX of X somt de lijst reeds 22 nummers op, die nog met eenige daarin ontbrekende coöperatieve titels (bijv. dat van de „Schweiz. Konsumverein", het orgaan van den Zwitserschen coöp. bond te Basel, de „Maandel. mededeelingen" van de Handelskamer te Rotterdam, en alweer „last not least", ook het „Bulletin" van den Internationalen coöp. bond, te Londen) zou aangevuld kunnen worden. Zelfs een ondernemend heeren- en dames-tailleur, die kleederen met „zakken voor de wereldformaten" (d. i. dus voor portefeuilles, notitieboeken, reisgidsen, kranten e. d. in die formaten) adverteert, ontbreekt niet op het appèl!

Sluiten