Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooveel moest den belangstellenden lezer van dit boekje, waarvoor het wereld zakformaat (11-3 x 16 cM.) gekozen is, onvermijdelijk meegedeeld worden, om hem eenigszins in de geheimenissen der wereldformaten in te wijden. Er blijft nu nog over, om hem het verband tusschen deze formaten en de verbruikscoöperatie aan te toonen, ten einde ook de keuze van den titel er van te motiveeren. Het beste zal zijn, hem te verzoeken, om zich even een paar beelden uit het dagelijksch leven voor den geest te roepen, bijv. dat van den vollen tasch van een voorbijgaanden brievenbesteller, dat van een plank in een boekenkast, dat van den inhoud van een provisiekamer, van een linnenkast, van een magazijn, van een vracht- of een bagagewagen, dat van de lading op een zolderschuit, of in een scheepsruim — en het zal hem aanstonds duidelijk worden, wat wij bedoelen. Immers deze min of meer duurzame verzamelingen van papieren, van produkten, van verbruiksgoederen, zijn alle zonder uitzondering daardoor gekenmerkt, dat zij al de nadeelen, aan ruimte-, aan tijds-, aan arbeids- en geldverspilling vertoonen, die met de tegenwoordige methode, of liever gebrek aan methode, in de keuze der primaire of secundaire formaten onafscheidelijk verbonden zijn. Zoodra hij hierop slechts éénmaal opmerkzaam gemaakt is, zal hem bij ieder voorkomend geval opnieuw het ondoelmatige, het ouderwetsche, het rudimentaire in de opeenstapeling van zulke rechts- en links, onder en boven, in- en uitspringende, twee- driemaal te

Sluiten