Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een grootc concurrentie tusschen de stadsboden, door de steden hierbij gesteund, en de Staatspost was hiervan het gevolg.

Overal echter moesten de stadsboden het veld ruimen.

Geruimen tijd later verkregen de Staatsposten ook het brievenvervoer tusschen de verschillende plaatsen van eenzelfde land, ook hier konden de stadsposten niet meer concurreeren.

De oudste Staatspost is die van Frankrijk, welke, zooals voren werd vermeld, in 1464 door Lodewijk XI is gesticht.

Ontbrak het den postinstellingen der oudheid niet aan snelheid, de regelmatigheid liet nochtans te wenschen over.

Het vertrek der posten was dikwijls van bijzondere omstandigheden afhankelijk.

Aan de instellingen uit de middeleeuwen ontbrak voornamelijk een goede samenhang der verbindingen en eene daarmede gepaard gaande nauwkeurigheid in de verzending.

Het is noodig hierop de aandacht te vestigen, ten einde de verdienste van de in den aanvang der 16de eeuw in de postgeschiedenis verschijnende familie Turn und Taxis genoegzaam te kunnen waardeeren, wat de ontwikkeling van de Duitsche en de internationale post betreft.

De grondvester van het meer moderne postwezen was Frangois de Tassis, genaamd Torriani, die door Philips de Schoone te Gent werd benoemd tot „capitaine et maïtre de nos postes".

In 1505 ging Philips met zijn postmeester eene overeenkomst aan, waarbij Tassis zich verbond om een postdienst te onderhouden met het hof te Brussel, dat van Duitschland, het hof van Spanje en dat van Frankrijk.

Voorts werd hem vergund ook brieven voor particulieren te vervoeren, waardoor zijne onderneming allengs belangrijke inkomsten begon af te werpen.

Frangois de Tassis overleed kinderloos in 1517. Hij werd opgevolgd door zijn neef Jean Baptiste del Torro et Tassis, die in 1520 te Gent door Karei V werd aangesteld als „Chef en postmeester-generaal voor al zijn koninkrijken, landen en heerlijkheden" en toen den naam Turn und Taxis aannam.

Genoemde waardigheid werd 75 jaar later door Keizer Rudolf II tot Rijksambt verheven, welke functie en daardoor dus de Duitsche Rijkspost in 1615 een erfleen werd der familie Turn und Taxis.

Meer dan 3'/2 eeuw lang heeft de Turn und Taxische post zich weten te handhaven voornamelijk in Zuid-Duitschland, de Zuidelijke Nederlanden en de kleinere Duitsche Staten.

Sluiten