Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Zweedsche postwezen gaat in zijn oorsprong terug tot den tijd der Wasa-koningen, toen men daar ook een regeeringsbodendienst aantrof.

Onder Gustaaf Adolf (1611—1632) ontstonden geregelde loopdiensten tusschen de voornaamste steden, ook werd een regelmatige verbinding op Hamburg in het leven geroepen.

Dikwijls is in Zweden getracht het postwezen te verpachten, het laatst onder Karei XI, doch deze pogingen waren vergeefs, het bleef onder Staatsbeheer en dit met zulk goed gevolg, dat het eene vergelijking met het postwezen in andere landen glansrijk kon doorstaan.

In Spanje stond de ontwikkeling van het postwezen in nauw verband met het huis Turn und Taxis, in welks handen vooral de overbrenging van de internationale berichten berustte.

Vele veranderingen heeft het Spaansche postwezen medegemaakt, totdat het in 1716 onder Philips V aan den Staat overging.

In Oostenrijk, alwaar met uitzondering van Tirol de Turn und Taxische post geen vasten voet kon krijgen, was de leiding van het postwezen eerst in handen van enkele families, totdat het in 1720 onder Karei VI door den Staat overgenomen werd.

Onder Koningin Maria Theresia kwam het Oostenrijksche postwezen tot bloei en vermeerderden de inkomsten, die het afwierp, belangrijk.

In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika werd in 1672 eene geregelde postverbinding tusschen New-York en Boston ingericht.

In 1683 ontstond een postkantooi in Philadelphia.

In 1700 verleende de Engelsche Regeering machtiging in de Amerikaansche koloniën postkantoren te vestigen, doch weinige jaren daarna vereenigde Engeland het postwezen van het moederland met dat der koloniën en stelde het laatste onder de leiding van een vertegenwoordiger van den Engelschen postmeester-generaal.

In 1737 werd Benjamin Franklin tot postmeester van Philadelphia benoemd. Hij ijverde krachtig voor een eigen postwezen.

De eerste postwet in de onafhankelijk geworden Staten verscheen in 1775.

De veroveraars van Mexico vonden aldaar een goed ingerichten bodendienst, waarvan de uitvoerders groot vertrouwen genoten.

Later werd het postwezen in de Zuidelijke Koloniën aan eene Spaansche familie ter uitoefening opgedragen, totdat ten slotte het Staatsmonopolie werd ingevoerd.

Sluiten