Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laging van de buitensporig hooge transitkosten, ondervonden van de vertegenwoordigers van verschillende landen heftige tegenkanting.

Ook de twistappel, de verdeeling der porto's, werd niet uit den weg geruimd.

Nochtans had het negatieve gevolg van de conferentie de verdienste voor de eerste maal op de noodzakelijkheid te hebben gewezen van eenvoudige grondstellingen voor de regeling van de internationale betrekkingen op postaal gebied, alsmede van het terrein te hebben geëffend voor het denkbeeld, eene internationale postvereeniging te stichten.

In 1868 deed de toenmalige Duitsche Opperpostraad Dr. von Stephan een „ Denkschrift betreffend den Algemeinen Post-Congress" verschijnen, waarin de grondslagen waren aangegeven voor de stichting van eene alle beschaafde natiën omvattende postvereeniging en het voorstel werd gedaan om tot stichting daarvan een algemeen postcongres bijeen te roepen.

Het gevolg hiervan was dat op 15 September 1874 het eerste algemeene postcongres in Bern werd geopend en op 9 October daaraanvolgende de „Union générale des Postes" (Algemeene Postvereeniging) tot stand kwam, die in 1878 op het congres van Parijs den naam „Union postale Universelle" (Wereldpostvereeniging) verkreeg.

Op het Berner Congres hadden zich 22 Regeeringen doen vertegenwoordigen.

Alle landen van Europa namen er aan deel, alsmede de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Egypte.

De besluiten van het Congres traden 1 Juli 1875 in werking. Nederland trad aanstonds tot de Algemeene Postvereeniging toe; Nederlandsch-Indië volgde in 1877.

Het vaderschap van evengenoemde vereeniging wordt niet onbetwist aan Dr. von Stephan toegeschreven.

Denemarken eischt dit op voor den Deenschen postmeester Joseph Michaelsen, die reeds in 1859 eene verhandeling over de afschaffing van het transitporto tusschen de Europeesche Staten had opgesteld.

Anderen schrijven het vaderschap der Algemeene Postvereeniging toe aan den Duitschen Staathuishoudkundige en postambtenaar, hofraad Johann von Herzfeldt, die in 1841 in het door hem uitgegeven: „Archiv für das Postwesen" eene verhandeling omtrent de oprichting van een Wereldpostvereeniging openbaar maakte.

Sluiten