Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reglement voor het gebruik der bibliotheek van de Vereeniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland.

Art. 1.

De Bibliotheek van de „Vereeniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland ' is toevertrouwd aan de zorgen van den Bibliothecaris, die jaarlijks in Januari verslag uitbrengt en verantwoording aflegt aan het Hoofdbestuur.

Art. 2.

Aan de leden der Vereeniging, in Nederland woonachtig, kunnen boeken uit de Bibliotheek geleend worden. Losse afleveringen worden in geen geval uitgeleend.

Zij zenden daartoe franco een aanvrage aan den Bibliothecaris met vermelding van het verlangde en 25 cent. Deze aanvrage sluit in, dat men zich verbindt beschadiging of verloren gaan van toegezonden boeken te vergoeden'

Het bedrag dier vergoeding wordt door den Bibliothecaris bepaald.

Art. 3.

Kostbare werken worden uitgeleend na storting bij den Bibliothecaris van een zeker bedrag, dat door deze bepaald wordt. Dit bedrag wordt, als het uitgeleende terugontvangen is, door den Bibliothecaris gerestitueerd.

Art. 4.

De Bibliothecaris zendt het gevraagde boek, zoodra het ter zijner beschikking is, franco af. Mogelijke beschadiging wordt door den Bibliothecaris bij de afzending vermeld. De verzending geschiedt in portefeuilles, die het eigendom der Vereeniging zijn.

Sluiten