Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij zal dus weldra den dag herdenken, waarop zij, vóór 25 jaren, hare exploitatie op Java aanving.

Die dag zal tevens een gedenkdag zijn voor het geheele tramwegwezen op Java.

De Directie der genoemde Maatschappij, tevens Directie der Oost-Java, Serajoedal en Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappijen, ziet met ingenomenheid terug op hetgeen vóór een kwart-eeuw door hare voorgangers werd .gegrondvest, waardoor zich een zoo uitgebreid arbeidsveld voor de tramwegen op Java heeft geopend. Zij meent aan hare gevoelens op de meest passende wijze uiting te geven door de uitgave van dit Gedenkboek.

Hoofdzakelijk heeft dit werk ten doel in het licht te stellen hoe men er iri geslaagd is aan Java een uitgebreid en — voor zooverre voltooid — bij de behoeften des lands passend net van ijzeren wegen te verschaffen, zonder daarvoor eenig offer van de bevolking of van het moederland te vergen. Men zal hiervan tevergeefs een tweede voorbeeld zoeken.

Deze uitkomst is verkregen door zorgvuldige aanpassing dezer, verkeersmiddelen aan den omvang van handel en nijverheid en aan den ontwikkelingsgraad der bevolking.

De bijzondere karaktertrekken, waaraan .de tramwegen van Java de geschiktheid ontleenen om, ook bij zwak verkeer, een loonend en tevens aan de verkeerseischen beantwoordend bedrijf uit te oefenen, zijn de aandacht ten volle waard.

De ervaring, gedurende een tijdperk van 25 jaren op dit gebied verkregen, moge door dit Gedenkboek verbreid worden in ruimer kring, opdat ook in andere streken daarvan nut worde getrokken.

Daarenboven zij deze arbeid beschouwd als eene hulde aan de beide mannen, die de eerste stoomtramwegen op Java hebben tot stand gebracht en door toepassing van zelfstandige inzichten er in geslaagd zijn aan dit verkeersmiddel een vorm te geven, passend bij de behoeften van land en volk.

Die mannen zijn:

Mr. H. M. A. Baron van der Goes van Dirxland, Eerste Directeur der Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij sedert hare oprichting op den 28 September 1881, vervolgens tevens Directeur der Oost-Java Stoomtram-Maatschappij sedert de oprichting op den 7 Juni 1888.

Zijn overlijden op den 29 Januari 1890 werd in het jaarverslag der Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij in de volgende bewoordingen herdacht:

„Aan zijn initiatief had de Maatschappij haar ontstaan, aan zijne toewijding „en ongemeene bekwaamheid hare ontwikkeling en den bloei te danken, waarin zij „zich thans mag verheugen.

Sluiten