Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In aanleg is thans nog van Staatswege de tramweg Madioen-Ponorogo.

Voegt men bij deze Staatslijnen de hierboven vermelde stoomtramwegen ter gezamenlijke lengte van 644 kilometer, dan blijken alle volgens het „Algemeen Spoorwegplan" gewenschte lijnen binnen betrekkelijk korten tijd te zijn tot stand gebracht, met uitzondering alleen van de verbindingen Krawang-Cheribon en Melambong-Karangsambong.

De Regeering vond vooralsnog geene aanleiding tot den aanleg der beide laatstgenoemde lijnen te besluiten. De suikerfabrieken in het westelijk deel der residentie Cheribon hadden intusschen voor den afvoer van hun product zoo dringend behoefte aan eene spoorverbinding met Cheribon, dat in 1899 besloten werd aan de Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij concessie te verleenen voor een tramweg van Cheribon naar Kadipaten (50 kilometer), waardoor in deze behoefte werd voorzien.

Te dezer plaatse zij voorts vermeld, dat de Nederlandsch-Indische SpoorwegMaatschappij de verplichting, welke zij bij de aanvaarding der concessie voor de lijn Djokjakarta-Magelang had op zich genomen, vervulde, door die lijn (1903 — 1905) te verlengen tot Ambarawa (37 kilometer). Een zijtak Setjang-Parakan (27 kilometer) zal daaraan weldra worden toegevoegd.

De lijn Magelang-Willem I (Ambarawa), die op de grens tusschen de residentiën Kedoe en Semarang eene waterscheiding van aanmerkelijke hoogte overschrijdt, onderscheidt zich door de toepassing van het tandstaafstelsel over eene lengte van 5985 Meter.

Van de tramwegen, die in het tijdperk na 1893 op Java tot stand kwamen, werden hierboven slechts de voornaamste lijnen besproken; in het bijzonder die, welke reeds in het „Algemeen Spoorwegplan" werden aangewezen als onmisbaar tot aanvulling van het spoorwegnet.

De ondernemingsgeest beperkte zich echter geenszins tot die lijnen alleen, zooals blijken moge uit het hieronder volgend overzicht van de overige thans op Java in werking zijnde tramwegondernemingen.

Lengte in K.M. in NAAM DER ONDERNEMING. exploitatie

op 31 December 1905.

Kediri Stoomtram-Maatschappij 123

Malang Stoomtram-Maatschappij 83

Pasoeroean Stoomtram-Maatschappij 42

Probolinggo Stoomtram-Maatschappij 39

Modjokerto Stoomtram-Maatschappij 80

Babat-Djombang Stoomtram-Maatschappij 68

Madoera Stoomtram-Maatschappij 205

Batavia Electrische Tram-Maatschappij 13

653

Sluiten