Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tramwegen voor bijzonder gebruik.

[ierboven werd uitsluitend melding gemaakt van de wetgeving betreffende

de tramwegen voor algemeen verkeer.

Daarnevens hebben ook de tramwegen voor bijzonder gebruik in Nederlandsch-Indië eene ruime toepassing gevonden. Voor deze lijnen is bij Staatsblad 1885 No. 158 vastgesteld een Reglement op den aanleg en het gebruik van tramwegen ten behoeve van ondernemingen van landbouw en nijverheid.

Dit reglement mag worden aangemerkt als een goed geslaagd

voorbeeld hoe men, door voorschriften, die weinig in bijzonderheden afdalen, en door overdracht der uitvoering aan plaatselijke bestuursorganen, eene regeling kan treffen, die gedurende een langdurig tijdperk aan wisselende behoeften blijft voldoen en zonder noodelooze belemmering van bijzondere belangen het algemeen belang voldoende behartigt.

De vergunning voor deze tramwegen wordt verleend door den Resident, terwijl bij weigering de gelegenheid openstaat tot hooger beroep op den Directeur der B. O. W.

Ook bij den aanleg van zijtakken van tramwegen voor openbaar verkeer, bestemd tot bijzonder gebruik, wordt de vergunning krachtens bovengenoemd reglement verleend. De bepalingen, geldende voor lijnen voor openbaar verkeer, zouden voor zoodanige zijtakken te bezwarend zijn.

De bovenbedoelde tramwegen zijn uitsluitend bestemd voor vervoer ten dienste van den ondernemer, aan wien de vergunning is verleend. Vervoer ten dienste van het algemeen op deze tramwegen is verboden (Art. 19).

Sluiten