Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lijn Djokja-Brossot der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij onderscheidt zich van dit type door de grootere spoorwijdte, de als verlenging der lijn DjokjaMagelang aangelegde lijn Magelang-Willem I door de toepassing van het tandstaafstelsel (Hoofdstuk I blz. 25).

Al deze lijnen onderscheiden zich door degelijke uitvoering van weg en werken en materieel.

Waar zulks bij uitzondering aanvankelijk te wenschen overliet is de aanleg later verbeterd. In het doorgaand goederenvervoer over Java kunnen genoemde lijnen derhalve zonder bezwaar de in het algemeen verkeersbelang wenschelijk te achten plaats innemen.

Yan de lijn Goendih-Soerabaja, welker hellingen bij den aanleg met belangrijke kosten tot een maximum van 1 : 200 werden beperkt en die aanstonds werd uitgerust met goederenmaterieel van tien ton draagvermogen, kan worden gezegd dat zij nog meer dan de overige bovenvermelde tramwegen tot het spoorwegtype nadert.

Yan de later aangelegde lijnen wijken alleen de Pasoeroean en Probolinggo trams, welke met de normale spoorwijdte doch met een railgewicht van slechts 16.6 en 12 kilogram zijn aangelegd, van het nieuwe type af; ook het materieel is lichter. Deze lijnen hebben tot hoofdbestemming den rechtstreekschen afvoer van producten naar de afscheepplaatsen; het bezwaar, dat zij niet geheel passen in het net der overige spoor- en tramwegen, is dientengevolge niet van overwegende beteekenis.

De in de jaren 1897—1900 aangelegde lijn der Batavia Electrische TramMaatschappij met een spoorwijdte van 1.188 M. is uitsluitend eene stadslijn voor personenverkeer en wordt hier slechts volledigheidshalve vermeld.

In Bijlage YII vindt men de bedragen vermeld van het bij de verschillende bovenvermelde lijnen gemiddeld per kilometer aan den aanleg bestede kapitaal.

Sluiten