Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/Êotont. <£ücottv. 'Êoccttu -Zo-cofYu broom

1.9Z

1.75

Ook de gebouwen werden in overeenstemming gebracht met de verbeterde inrichting der lijnen; vooral aan de woningen voor het personeel werd meer zorg besteed (Bijlage S, Fig. 2). Eindelijk werden ook de telefoonleidingen, oorspronkelijk van staaldraad, voor de hoofdlijnen gedeeltelijk door koperdraad, gedeeltelijk door siliciumbronsdraad vervangen, terwijl de staaldraad-leidingen naar de zijlijnen werden overgebracht; zoodoende zal men binnenkort een toestand verkrijgen als in Bijlage T, schematisch is voorgesteld, die een groote bedrijfszekerheid geeft en ook door toepassing van verbeterde toestellen kan geacht worden geheel aan de eischen van den dienst te voldoen.

N

De Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij is door den aanvankelijk bescheiden aanleg harer lijnen er in geslaagd een verkeersmiddel in het leven te roepen, dat bij gering verkeer onmiddellijk rentegevend was. De krachtige uitbreiding der tramwegen op Java is wellicht door deze gunstige geldelijke uitkomst meer bevorderd dan door eenigen anderen invloed. De gevolgde weg heeft het algemeen belang dus blijkbaar gediend.

Gewijzigde omstandigheden stellen thans andere eischen. Men mag verwachten dat binnen korten tijd het oude bedrijf in een vernieuwd kleed zal toonen ook onder de nieuwe toestanden hare plaats met eere te kunnen handhaven.

Sluiten