Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De samenwerking der Zustermaatschappijen: SamarangJoana, Semarang-Cheribon, Oost-Java en Serajoedal.

n het voorgaande hoofdstuk werd de tramweg uit een technisch oogpunt beschouwd; het persoonlijke element, dat thans zal worden besproken, verdient niet minder de aandacht, daar het nut van het verkeersmiddel voor de gemeenschap in hooge mate afhankelijk is van de inrichting van het bestuur en van de geschiktheid en belangstelling van het personeel voor zijnen werkkring.

De volgende bladzijden zullen zich beperken tot de bespreking der instellingen bij de Samarang-Joana, Semarang-Cheribon, Oost-Java

en Serajoedal Stoomtram-Maatschappijen. Zij worden als de „Zustermaatschappijen" aangeduid omdat de Directie van de oudste onder haar, de Samarang-Joana StoomtramMaatschappij, een belangrijk aandeel heeft gehad in de tot stand brenging der jongere Maatschappijen en daarenboven, van de oprichting af, met het bestuur ook over deze is belast geweest.

De vier Maatschappijen vormen geheel zelfstandige vennootschappen, zonder vermenging van geldelijke belangen. De band tusschen haar is uitsluitend van persoonlijken aard.

Als een gevolg van de concentratie van het bestuur in handen van dezelfde Directeuren is aan te merken dat ook het personeel ten kantore der Directie voor de vier Maatschappijen gemeenschappelijk werkzaam is.

Van meer beteekenis voor den uitvoerenden dienst op Java is de regeling, dat het aldaar werkzame personeel kan worden overgeplaatst naar de lijnen eener Zustermaatschappij. De verplichting om zich aan zoodanige overplaatsing te onderwerpen is aan het personeel in vasten dienst opgelegd bij de „Bepalingen betreffende het Personeel", welke om die reden voor de vier Maatschappijen gelijkluidend zijn.

Sluiten