Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gedrukte notulen dezer vergaderingen vormen een bron van gegevens, die telkens weder met vrucht geraadpleegd worden.

Voorts doen de Chefs der Exploitatie elkander mededeeling van alle voorschriften, die zij voor hunnen dienst uitvaardigen.

In het algemeen is als beginsel aangenomen, dat de Chefs der Exploitatie bij de vier Maatschappijen niet tot gelijkvormigheid bij de dienstuitoefening verplicht worden. "Waar die gelijkvormigheid bestaat is zij te beschouwen als het gevolg van de gelegenheid om bij hervorming en verbetering zich te richten naar datgene onder de bestaande voorbeelden, waarmede de beste uitkomsten zijn verkregen.

De voorschriften, welke voor de vier Maatschappijen eensluidend zijn vastgesteld, zijn :

«. Voorschriften voor het beheer.

b. Instructie voor den Hoofdvertegenwoordiger der Maatschappijen in Nederlandsch-Indië.

c. Bepalingen betreffende het personeel.

d. Technische voorschriften betreffende den dienst van weg en werken.

e. Voorschriften voor het onderhoud van het rollend materieel. ƒ. Voorschriften ter verzekering van de grondrechten.

Daarenboven heeft de Directie doen samenstellen eene „Handleiding betreffende den dienst van weg en werken" die, zooals de naam aanduidt, geene verzameling is van voorschriften, maar eene uitvoerige handleiding voor den aanleg en het onderhoud van tramwegen op Java.

10

Sluiten