Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zending aangenomen. Daarentegen kunnen gefrankeerde pakketten tot 5 kilogram ook aan de conducteurs der treinen worden medegegeven.

Voor de verzending als ijlgoed bestaat niet bij alle lijnen gelegenheid.

Ook belasten de tramwegen zich niet met het in bewaring nemen van aangeboden goederen wanneer het materieel voor de verzending ontbreekt, eene verplichting, die volgens het Algemeen Spoorwegreglement op de spoorwegen rust.

Aan het streven der tramwegondernemingen tot vermijding van voorschriften en instellingen, welker nut niet geëvenredigd is aan den veroorzaakten last, paart zich eene grootere bereidwilligheid, dan bij de spoorwegen wordt aangetroffen, om zich te belasten met werkzaamheden, die aan het vervoer bevorderlijk kunnen zijn.

Als zoodanig zij hier melding gemaakt van de inrichting van karrediensten, hetzij in eigen beheer of door overeenkomsten met vervoeraannemers, ten doel hebbende niet aan den tramweg gelegen plaatsen te doen deelen in het voorrecht van ten allen tijde goederen — ook bij kleine zendingen — tegen vooraf bekenden prijs en met waarborg tegen schade of verlies te kunnen verzenden en ontvangen.

Een goederenvervoer van dezen aard is ingericht door de Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij tusschen Kadipaten en Soemedang, door de Serajoedal Stoomtram-Maatschappij tusschen Patikradja en Banjoemas en tusschen Bandjarnegara en Wonosobo. Op laatstgenoemde plaats is een bestelkantoor gevestigd, dat aan het goederenvervoer dezelfde diensten bewijst als een aan den ijzeren weg gelegen station.

De kleinhandel op de aldus bediende plaatsen wordt door deze gelegenheid tot vervoer zeer gebaat.

Hiervoren werd reeds vermeld, dat de tramwegen op Java in den regel slechts bestaanbaar zijn, indien zij in het eerste tijdperk van hun bestaan kunnen steunen op het vervoer van suiker, koffie, hout, petroleum of andere artikelen, die door den Europeeschen ondernemer bij groote hoeveelheden ten vervoer worden aangebracht.

Het vervoer van andere goederen moet door de tramwegonderneming zelve geleidelijk worden ontwikkeld.

Het vereischt veel overleg de tariefregeling zoodanig in te richten, dat dit vervoer niet door te hooge vrachtprijzen van den ijzeren weg wordt afgeschrikt en niettemin de aan de onderneming. onontbeerlijke inkomsten niet meer dan noodig worden besnoeid.

De Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij vond bij den aanvang harer exploitatie voor dit vraagstuk eene gelukkige oplossing door voor het vervoer van vrachtgoederen het coëfficiënten-tarief in te voeren. Zoodanig tarief bepaalt voor de verschillende relatiën den vollen vrachtprijs (coëfficiënt 1), terwijl voor elk artikel een coëfficiënt is vastgesteld, die, met den vollen vrachtprijs vermenigvuldigd, den vrachtprijs voor dat artikel geeft.

Het is aldus mogelijk, zonder groote uitbreiding te geven aan het tarief, den

Sluiten