Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yoor lange afstanden levert de zuivere toepassing van het coëfficiënten-tarief overwegende bezwaren op. De vrachtprijs der laagst getarifeerde artikelen moet ook op die afstanden steeds blijven boven de zelfkosten. Om dit te bereiken moet de volle vrachtprijs (coëfficiënt 1) over lange afstanden veel hooger worden gehouden dan in het belang van het vervoer noodig en wenschelijk is te achten. Men verkrijgt aldus voor de goederen met hooge coëfficiënten over lange afstanden zoo hooge vrachtprijzen, dat hët vervoer daarvan achterwege blijft, terwijl de spoorweg die goederen tegen laveren vrachtprijs nog met ruime winst zou kunnen vervoeren.

De Samarang-Joana en Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappijen hebben om deze reden, zoodra zij in het bezit kwamen van lijnen van beteekenende lengte, het coëfficiënten-tarief gewijzigd, en, met behoud van den uiterlijken vorm, in een klassentarief hervormd.

Dat het coëfficiënten-tarief, ook in den laatstbedoelden gewijzigden vorm, zich bijzonder goed aansluit aan de verkeersbehoeften, blijkt uit het gering aantal uitzonderingstarieven, welke, zelfs bij de groote tramwegnetten, noodig zijn gebleken. Als de belangrijkste tarieven van dezen aard zijn te vermelden die, welke de SamarangJoana en Semarang-Cheribon Stoomtrams gedurende den Oostmousson voor het vervoer tusschen de havenplaatsen toepassen. Deze waren met het oog op de uiterst lage vrachtprijzen der kustvaart (gemiddeld uitkomende op 0.8 a 1.3 cent per tonkilometer) onmisbaar.

Yoor het vervoer van stukgoederen is voor dit doel bij laatstgenoemde Maatschappij een samenladingstarief ingevoerd. Zendingen stukgoederen van een gewicht van ten minste 500 kilogram per zending kunnen tusschen de plaatsen Semarang, Pekalongan, Tegal en Cheribon van deze wijze van vervoer gebruik maken. De verzending geschiedt zoodra er zooveel goederen voor dezelfde plaats van bestemming zijn aangeboden, dat daarmede een wagen gevuld kan worden.

De Semarang-Cheribon Stoomtram heeft daarenboven een speciaal tarief voor het vervoer van machinerieën, met het doel de lossing daarvan te Cheribon te bevorderen, welke haven wegens de veiliger ligplaats en de goede losgelegenheid op den wal de voorkeur verdient boven Tegal en Pekalongan.

Bij vervoer in doorgaand verkeer over meerdere spoor- en tramwegondernemingen worden de vrachtprijzen tot dusverre nog bijna uitsluitend gevormd door samentelling der vrachtprijzen tot de overgangsstations. Ten einde den afzender in de gelegenheid te kunnen stellen de vracht bij afzending te betalen, worden de stations in het bezit gesteld van de tarieven van aangrenzende ondernemingen. Yan zendingen, die over de lijnen van meer dan twee ondernemingen zijn te vervoeren, kan de vracht tot bestemming in den regel niet op het station van afzending worden berekend. Dat deze toestand tot dusverre geene ernstige bezwaren heeft opgeleverd, bewijst dat het vervoer over lange afstanden nog weinig ontwikkeld is.

Sluiten