Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tariefberekening der Samarang-Joana Stoomtram stemt, wat bestelgoed, pakketten en vrachtgoed als wagenlading betreft, met die' der Semarang-Cheribon Stoomtram overeen.

Voor de lijn Rembang-Blora-Tjepoe, welke door de sterke hellingen aanleiding geeft tot hooge vervoerkosten, worden de vrachtprijzen afzonderlijk "berekend en bij die der andere lijnen opgeteld.

Omdat aldus geene tariefberekening over lange afstanden geschiedde, was de aanneming van eene afzonderlijke tariefbasis voor stukgoed overbodig en is de stukgoedvracht voor 50 kilogram afgeleid uit het wagenladingstarief voor acht ton door vermenigvuldiging met 0.0072, hetgeen overeenstemt met eene verhooging der wagenladingsvracht met 15.2 pCt.

Dat de kosten van het goederenvervoer sedert den aanleg der eerste ijzeren wegen belangrijk zijn gedaald, kan blijken uit het volgend overzicht:

Opbrengst van het goederenvervoer per tonkilometer in centen.

1874 1880 18»0 1900 1905

Ned.-Indische Spoorweg-Maatschappij:

Spoorweg Samarang-Vorstenlanden 12s 123 78 54 5l

Stoomtram Goendih-Soerabaja „ „ „ „ 38

Staatsspoorwegen:

Oosterlflnen „ „ 4' 45 4

Westerlijnen „ B 6B

3» 4

Djocja-Tjilatjap „ „ 58 !

Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij . . „ „ 64 52 47

Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij „ „ „ 5* 49

Madoera Stoomtram-Maatschappij „ v „ „ 3

Tot eene vergelijking tusschen de verschillende ondernemingen ten aanzien der vrachtprijzen leent zich bovenstaand overzicht niet. Wegens de differentieele tariefberekening is bij gelijke tarief basis de gemiddelde opbrengst per tonkilometer het laagst bij ondernemingen, die over den grootsten afstand vervoeren. Voorts is de aard der vervoerde goederen van grooten invloed. Zoo is het lage cijfer van de Westerlijnen der S.S. over 1900 toe te schrijven aan het aanzienlijk vervoer van suikerrietstekken over grooten afstand; dat der Madoera Stoomtram-Maatschappij over 1905 aan het ontbreken van producten van hooge vervoerwaarde in haar verkeersgebied.

Sluiten