Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 12.

Het vervoer over de lijn mag met geen grootere snelheid dan van hoogstens 15 kilometers per uur plaats vinden.

Artikel 13.

Evenals op den aanleg en het onderhoud der lfin, wordt ook op de exploitatie van Eegeeringswege toezicht gehouden.

Dit toezicht heeft ten doel om de veiligheid en ordelijkheid van het verkeer te verzekeren.

In afwachting dat dienaangaande bij algemeene verordening regelen worden gesteld, verbinden de ondernemers zich om de aanwijzingen op te volgen welke hun van Eegeeringswege in het belang der veiligheid en ordelijkheid van het verkeer mochten worden gegeven; den ambtenaren met het toezicht belast, vrijen toegang te verleenen tot de bij de onderneming behoorende werken, gebouwen en materieel en de door hen gevraagde inlichtingen dadelijk te verstrekken.

Artikel 14.

De ondernemers onderwerpen de door hen vast te stellen dienstreglementen aan de goedkeuring van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken.

Artikel 15.

Aan de tarieven der vrachtprijzen en aan de eventueel daarin te brengen wijzigingen wordt de noodige openbaarheid gegeven vóór dat ze worden toegepast.

BJj speciale overeenkomsten kan van de algemeene tarieven worden afgeweken.

De ambtenaren van Eegeeringswege met het toezicht op de lfin belast, zoomede de door de post-administratie af te geven postpakketten, worden kosteloos vervoerd.

Artikel 16. En- en voertuigen, niet aan de ondernemers toebehoorende, mogen zonder hunne vergunning van de sporen in hunne lijn geen gebruik maken.

Overigens blijft het gebruik van den weg voor het publiek vrij.

Artikel 17. Het staat aan de ondernemers vrfi om eene eigene telegraaf-inrichting langs de lijn te

maken, maar zü mogen die niet anders benuttigen dan ten behoeve van hun eigen dienst of ter overbrenging van berichten, wier overseining hun door de telegraaf-adminlstratie mocht worden verzocht.

Artikel 18.

Wanneer de Gouverneur-Oeneraal den aanleg beveelt van wegen, kanalen of sporen die de lijn der ondernemers doorsnijden, zullen zü alle noodige medewerking verleenen om die werken tot stand te doen komen, doch aanspraak kunnen maken op vergoeding van de kosten welke hun door die werken worden veroorzaakt.

Derving van inkomsten zullen zü niet in rekening kunnen brengen.

Artikel 19.

De ondernemers zullen zich met ondernemers van eventueel aansluitende tramverbindingen omtrent het gemeenschappelijk gebruik der spoorstaven moeten verstaan en zich moeten onderwerpen aan hetgeen omtrent de aansluiting, het medegebruik of de kruising der spoorbanen van Eegeeringswege mocht worden bepaald.

Artikel 20.

Ingeval van oorlog of opstand kan het Gouvernement over de lijn en het materieel beschikken en het gewone vervoer doen staken, behoudens schadeloosstelling van de ondernemers, ingeval van geschil te bepalen door drie deskundigen, waarvan één te benoemen door den Gouverneur-Generaal, één door de ondernemers en één door den Eaad van Justitie te Samarang.

Artikel 21.

Van de beslissingen ingevolge de voorafgaande artikelen door administratieve autoriteiten genomen, kunnen de ondernemers bü den Gouverneur-Generaal in hooger beroep komen.

Artikel 22.

De ondernemers moeten «ter beschikking der Eegeering stellen, om op de door haar aan te wijzen plaats te worden gedeponeerd, een waarborgkapitaal van twintig duizend gulden, hetzij in Nederlandsch geld of in zoodanige effecten

17

Sluiten