Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de Gouverneur-Generaal aannemelijk zal oordeelen.

Wanneer overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, tengevolge van verzuimen der ondernemers, van Regeeringswege werken moeten worden uitgevoerd op hunne kosten, worden de kosten verhaald op het waarborgkapitaal.

De coupons der onder de Regeering berustende effecten worden geregeld ter beschikking van de ondernemers gesteld.

Artikel 23.

De bü dit besluit verleende vergunning wordt ingetrokken:

a. wanneer zij niet binnen één jaar na de dagteekening van dit besluit, bn een op zegel geschreven, eene dagteekening dragende en aan den Gouverneur-Generaal ingediende verklaring, uitdrukkelijk door de ondernemers is aanvaard en te gelijkertijd het in artikel 22 bedoelde waarborgkapitaal ter beschikking der Regeering is gesteld;

b. wanneer niet binnen zes maanden na de aanvaarding een ernstig begin is gemaakt met de uitvoering der werken.

Het oordeel, over hetgeen als een ernstig begin te beschouwen is, komt uitsluitend toe aan den Gouverneur-Generaal;

c. wanneer niet, binnen vier jaren na de aanvaarding, de geheele lijn van Samarang tot Joana in exploitatie is gebracht;

d. wanneer het gestorte waarborgkapitaal niet binnen drie maanden, nadat aan de ondernemers bericht is gegeven dat de Regeering over eenig gedeelte daarvan heeft moeten beschikken, tot het volle bedrag van twintig duizend gulden weder is aangevuld;

e. wanneer, ondanks herhaalde aanzegging, één of meer dezer voorwaarden — andere dan die, wier nakoming leidt tot beschikking over het waarborgkapitaal — naar

het oordeel der Regeering niet of niet voldoende worden nageleefd.

De hierboven genoemde termijnen kunnen echter op verzoek van de ondernemers door den Gouverneur-Generaal worden verdaagd, wanneer hjj daartoe termen vindt.

De intrekking der vergunning geschiedt bij een aan de ondernemers beteekend besluit van den Gouverneur-Generaal.

Indien de ondernemers op eenig gedeelte van de lün de exploitatie mochten staken, kan de Gouverneur-Generaal hun een termijn stellen om die te hervatten en geregeld voort te zetten en de bij dit besluit verleende vergunning intrekken wanneer aan die aanzegging niet wordt voldaan.

Wanneer de bij dit besluit verleende vergunning wordt ingetrokken, nadat met de werken een aanvang is gemaakt, wordt tevens aan de ondernemers een termijn gesteld om het materieel en de gebouwen op te ruimen en den weg in den vorigen toestand terug te brengen.

Wat voor het een en ander na verloop van dien termijn te doen mocht overblijven, geschiedt van Regeeringswege voor rekening van de ondernemers.

Voor het verhaal der kosten staan haar, wanneer het waarborgkapitaal is verbruikt, de gewone rechtsmiddelen ten dienste.

Voor zoover het waarborgkapitaal niet tot verhaal van kosten behoeft te worden aangesproken wordt dit, na de intrekking der bü dit besluit verleende vergunning, aan de ondernemers teruggegeven.

Artikel 24.

De ondernemers kiezen woonplaats ten huize van den Heer J. F. Dijkman te Patti.

ZH kunnen de onderneming niet aan anderen overdragen dan met goedkeuring van den Gouverneur-Generaal.

In geen geval wordt goedkeuring verleend op overdracht aan personen of aan eene vennootschap niet in Nederlandsch-Indi'è gedomicilieerd of gevestigd.

Sluiten