Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het gesprokene in de bijeenkomsten zijn door stenografen geheel zelfstandig verslagen opgemaakt, welke in afdruk aan partijen zijn medegedeeld.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld de aandacht te vestigen op de fouten van aanbelang, welke in de gedrukte verslagen voorkomen.

Van de verbeteringen, welke daarna met toestemming van partijen zijn aangebracht, is melding gemaakt in de verslagen der bijeenkomsten, waarin tot die verbeteringen is beslotèn.

In afwijking van het voorgaande is het verslag der bijeenkomst van 21 November 1914 eerst afgedrukt, nadat dit door den Voorzitter Mr. Visser van Uzendoorn in overleg met de heeren Limburg en ter Spill van de fouten van aanbelang was gezuiverd, en is het verslag van de bijeenkomst van 10 Februari 1915 afgedrukt, nadat het door den Voorzitter wa& nagezien.

Door partijen is erkend de echtheid van alle stukken, waarop een beroep is gedaan, alsmede dat de overgelegde afdrukken en copieën overeenstemmen met de oorspronkelijke stukken.

Bij de memorie van bezwaren van 18 November 1913 heeft de heer van Oss mede een beroep gedaan op feiten, welke niet zijn gesteld in de opgemelde brieven in de Nieuwe Financier en Kapitalist, en die met den inhoud van die brieven in geenerlei verband staan.

De heer Deen heeft geweigerd zich omtrent die feiten uit te laten.

Op 27 Mei 1914 is door den Raad beslist, dat partijen zich op de hiervoor vermelde comparitiën hadden te beperken tot de in de brieven gestelde feiten, doch dat zij na de behandeling van het in de brieven gestelde in de gelegenheid zouden worden gesteld om de vraag, of het onderzoek van den Raad daartoe beperkt moet blijven, te bespreken.

Toen partijen in de op 21 November 1914 gehouden bijeenkomst daartoe in de gelegenheid werden gesteld, heeft de gemachtigde van den heer van Oss verklaard, dat hij het aangenaam zoude vinden, wanneer de Raad zijn onderzoek zoude willen uitstrekken tot bovenbedoelde nieuwe feiten en in het bijzonder tot die, welke betrekking hebben op de verandering, welke op 27 Januari 1913 in het bestuur van de Premier Petroleum Co. (of Maine) heeft plaats gehad

Sluiten