Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning hunner declaratie ontvangen $ 70.000 of frs. 350.000, terwijl die declaratie had moeten worden betaald door de Société Internationale des Pétroles te Parijs, welke maatschappij als promotor fungeerde van de Union. Geïnsinueerd wordt, dat de heer E. Deen een der grootste belanghebbenden zoude zijn geweest bij de Société Internationale des Pétroles en er dus belang bij zoude hebben gehad, dat deze rekening door de Union werd betaald.

Met de Société Internationale des Pétroles is kennelijk bedoeld de Compagnie Internationale de Pétroles.

Het volgende is gebleken.

In de eerste helft van 1911 besloten de heeren van Oss en E. Deen eene maatschappij op te richten, welke alle activa en passiva van de Oklahoma Petroleum Compagnie, de Union Petroleum Compagnie, de Tulsa Petroleum Compagnie en de Premier Petroleum Co. tegen aandeel en in de nieuwe maatschappij zoude overnemen en voorts de bezittingen van de Tiger Oil Company, de Wichita OU and Gas Company en de Fulton Oil and Gas Company zoude koopen.

Het recht van optie van laatstgenoemde bezittingen had de bovengenoemde Compagnie Internationale de Pétroles, van welke maatschappij directeur was de heer H. Brünner te Parijs, die tevens Directeur was van de Banque FrancoAméricaine te Parijs.

Onderhandelingen met den heer Brünner te Parijs gevoerd hebben tot afspraken en overeenkomsten geleid, die aanvankelijk niet op schrift werden gebracht, doch een definitieven inhoud verkregen, toen op 29 Mei 1911, blijkens acte van die dagteekening, tusschen de heeren Brünner, E. Deen, van Oss en W. von Ofenheim te Londen — zijnde de heer von Ofenheim door den heer van Oss in deze zaak betrokken — werd overeengekomen, dat eene Fransche maatschappij tot het hiervoor omschreven doel zoude worden opgericht, met inachtneming van het bepaalde bij die overeenkomst en bij de daartoe behoorende bijlagen: Schedule A. Properties to be acquired, en Schedule B. Finantial Plan.

Ter uitvoering van die overeenkomst is op 1 Juni 1911 de Union des Pétroles d'Oklahoma te Parijs opgericht met een maatschappelijk kapitaal van frs. 40.000.000, verdeeld in 150.000 preferente aandeelen ieder van frs. 100 en 250.000 gewone aandeelen ieder van frs. 100.

Sluiten