Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens Schedule B zouden al de gewone aandeelen en 25.500 preferente aandeelen bij het overnemen en koopen van opgemelde bezittingen in betaling worden gegeven, zoodat nog geplaatst moesten worden 124.500 preferente aandeelen.

De maatschappij wordt beheerd door een Conseil d'administration, waarvan de heer Deen van de oprichting der maatschappij af voorzitter is.

De heer van Oss, die onmiddellijk na de oprichting der maatschappij tot lid van den Conseil d'administration werd gekozen, nam als zoodanig met ingang van 1 Januari 1913 zijn ontslag, en zulks in verband met den verkoop van zijne gewone aandeelen, waarbij was bedongen, dat hij als lid van dien raad zijn ontslag zou nemen.

De heer Mr. H. Deen is van de oprichting af directeur der maatschappij. De Conseil d'administration heeft krachtens art. 28 der statuten aan hem zijne bevoegdheden tot afdoening der loopende zaken overgedragen.

In de vergadering van den Conseil d'administration van 29 Juni 1911, welke werd bijgewoond door den heer van Oss, werd besloten aan de heeren Leventritt, Cook en Nathan, advocaten te New-York, de vereischte bevoegdheden te verleenen „pour 1'examen et la régularisation de tous titres de propriété":

Tot recht verstand van den omvang der taak, welke ter uitvoering van dat besluit aan genoemde advocaten is opgedragen, zij het volgende opgemerkt. Onder hetgeen de Union des Pétroles d'Oklahoma door de overname van de bezittingen van de hiervoorgenoemde maatschappijen verkreeg, werd de belangrijkste plaats ingenomen door de ,,oil leases", dat zijn de vergunningen om naar petroleum te boren en oliebronnen te exploiteeren. Aan deze lêases kleven menigmaal gebreken. Vandaar de opdracht om die leases te examineeren, d. i. te onderzoeken of ze rechtsgeldig zijn. Het onderzoek, dat in deze moest worden ingesteld, liep over duizenden leases. Bovendien moest rekening gehouden worden met de Amerikaansche wetgeving, welke verbiedt, dat de leases, welke ééne maatschappij bezit, zich uitstrekken- over een grooter gebied dan een bepaald aantal acres en daardoor leidt tot het vormen van een aantal formeel op zich zelf staande ondermaatschappijen, welke formeel de houders zijn van de leases. De oprichting van de

Sluiten