Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bankiershuis E. Porgès & Co. te Parijs er toe te bewegen om zich met de emissie te belasten ;

dat vervolgens in het einde van Mei 1911 de heer Brünner met het huis E. Porgès & Co. de voorwaarden heeft vastgesteld, waarop dat huis voor de emissie zoude zorgen;

dat Porgès & Co. daarna van den heer Deen de plaatsing van een-vierde der aan de markt te brengen aandeelen heeft overgenomen zonder voor die overname provisie te geven of te vorderen ;

dat de heer Brünner de plaatsing van een vierde der aan de markt te brengen aandeelen heeft overgedragen aan MichelCöte ;

dat toen de toestand was, dat preferente aandeelen tot een nominaal bedrag van l2l/2 millioen francs aan de markt zouden worden gebracht, en dat de Banque Franco-Américaine, Michel Cöte, Deen en Porgès & Co. ieder voor 1/4 de plaatsing van die aandeelen op zich hadden genomen ;

dat toen de heeren van Oss en von Ofenheim hunne eischen stelden en van het stellen van die eischen de overeenkomst van 29 Mei 1911 het gevolg is geweest ;

dat hij, de heer Deen, eerst uit den brief van 6 Juli 1914 heeft vernomen, dat de Banque Franco-Américaine haar resteerend 74 aan de Compagnie d'Etudes du Nord heeft overgedaan ;

dat hij, de heer Deen, na de bijeenkomst van den Eereraad op 13 Juni 1914 van den heer Brünner eene schriftelijke verklaring heeft verzocht, dat hij met de Compagnie Internationale de Pétroles en met het bewuste millioen niets te maken had, en de heer Brünner aan dat verzoek door het schrijven van den brief van 17 Juni 1914 heeft voldaan ;

dat hij, de heer Deen, toen hij kennis kreeg van den door den heer van Oss geproduceerden brief van 2 Juni 1911 onmiddellijk naar Petrijs is gegaan, en aldaar vernemende, dat de heer Brünner te Montreux was, zich daarheen heeft begeven;

dat hij toen den heer Brünner op krasse wijze heeft verweten, dat deze hem had misleid, dat immers van de geheele zaak niets gebeurd zoude zijn, wanneer de heer Brünner hem in 1911 royaal had gezegd, dat de Compagnie Internationale de Pétroles eigenlijk dezelfde was als de Banque Franco-Américaine ;

dat toen de heer Brünner zijn leedwezen heeft betuigd, dat hij den heer Deen min of meer had misleid en beloofd

Sluiten