Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelingen, welke volgens den onder II vermelden brief van den heer E. Deen, door het bestuur van de Compagnie Internationale de Pétroles, dat is door den heer Brünner, aan den heer E. Deen zouden zijn gedaan, geen bewijskracht kan worden toegekend.

Bovendien zijn de in den onder VI vermelden brief van 9 Februari 1912 voorkomende woorden „votre commission de participation Union de pétroles d'Oklahoma" voor tweeërlei uitlegging vatbaar, en wordt daarom door dien brief niets uitgemaakt.

Bij dien stand van zaken is het van geen nut in beschouwingen te treden omtrent de mate, waarin de verklaringen van den heer E. Deen en die van den heer van Oss overeenstemmen met of afwijken van den inhoud van de onder II, IV, V en VI vermelde stukken, en kan de te geven beslissing alleen nog steunen op de onder III vermelde overeenkomst van 29 Mei 1911 en hare bijlage Schedule Bende onder VII medegedeelde briefwisseling.

Het bepaalde in de laatste bepaling van Schedule B Iaat op zich zelf beschouwd geen andere uitlegging toe, dan dat het aan Leventritt, Cook & Nathan betaalde alleen dan moest gebracht worden ten laste van de deelnemers in het syndicaat, wanneer de kosten van de door genoemde advocaten verrichte werkzaamheden waren „expenses connected with the formation of the French Company", dat is in onze taal overgezet „oprichtingskosten van die maatschappij".

Zooals hiervoor is uiteengezet, hebben die advocaten de geldigheid van alle leases, welke op de Union overgingen, onderzocht; hebben zij de daaraan klevende gebreken verbeterd ; hebben zij terzake van die gebreken een rabat op den koopprijs van de Tiger, Wichita and Fulton Co's properties ten bedrage van $ 52.500 bedongen, hetwelk aan de Union ten goede is gekomen ; hebben zij voor de uitbetaling van dien koopprijs zorggedragen, en hébben zij ten slotte de bovengenoemde Amerikaansche ondermaatschappijen, waaraan de leases formeel toebehooren, gereorganiseerd.

Hetgeen voor die werkzaamheden in rekening is gebracht, is onder oprichtingskosten alleen dan te begrijpen, wanneer de grenzen van hetgeen naar het spraakgebruik onder oprichtingskosten wordt verstaan, ver worden overschreden.

Te meer is dit het geval, omdat de regeling, welke bij de oprichting van de Union des Pétroles d'Oklahoma werd

Sluiten