Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heeren M. de Hont, Jacobson en Mr. Hymans, mede door den heer Van Oss vermeld in de „tabellarische opstelling" van „de connectie dezer familiepartij met de diverse maatschappijen" zijn geen familie van den heer Deen.

De heer de Hont, wiens capaciteiten ook door den heer van Oss zijn erkend, was niet de secretaris van den heer Deen, maar de hoofdboekhouder van de oude maatschappijen en ging als zoodanig over naar de Union des Pétroles d'Oklahoma. Dit geschiedde met medewerking van den heer van Oss.

De heer Mr. Hymans, die .de advocaat was van de oude maatschappijen en een werkzaam aandeel heeft gehad in de oprichting van de Union des Pétroles d'Oklahoma, is bij de oprichting commissaris van die maatschappij geworden.

Tot staving van zijn beweren, dat alle elementen werden verwijderd, welke eenige controle op den heer Deen zouden kunnen uitoefenen, wordt door den heer van Oss in dezen brief gewezen op het ontslag verleend aan de heeren J. A. de Vries en Crosbie. Dat deze ambtenaren zijn verwijderd, omdat zij den heer E. Deen in den weg stonden, is niet gebleken, terwijl door den heer E. Deen voor het ontslag van die heeren afdoende redenen zijn aangevoerd. Dat hetgeen de heer E. Deen omtrent de gedragingen van die heeren mededeelde, niet waar zoude zijn, heeft de heer van Oss niet aangetoond.

Wat betreft het beweren van den heer van Oss : dat de heer Preston, die met alle gezag in Oklahoma is bekleed, door den heer Deen zoude zijn gekozen, is gebleken :

dat de heer E. Deen als president van den Conseil d'administration van de Union des Pétroles d'Oklahoma den heer Preston ter benoeming heeft voorgedragen;

dat die benoeming door den Conseil d'administration in de vergadering van 6 September 1911 met medewerking van den heer van Oss heeft plaats gehad;

dat de heer Deen reeds op 29 Augustus 1911 den heer van Oss met zijn voornemen om den heer Preston ter benoeming voor te dragen heeft in kennis gesteld, en op 31 Augustus 1911 aan den heer van Oss over de te houden vergadering schreef: „Ik zou liefst den Board compleet willen hebben, daar het de benoeming geldt van Homer Preston als nieuw benoemd president in Amerika".

In dezen treft dus den heer Deen allerminst eenig verwijt.

Sluiten