Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebleken is, dat de heer van Oss in bestuursvergaderingen op wekelijksche in plaats van driemaandelijksche publicatie der productie en op die van andere berichten herhaaldelijk heeft aangedrongen, doch dat hij alleen stond en dit er nooit doorkreeg. Daargelaten of wekelijksche publicatiën gewenscht zijn, mag dus den heer Deen er geen verwijt van worden gemaakt, dat deze niet hebben plaats gehad.

Gesteld wordt, dat op de gestie in Europa elke effectieve controle ontbreekt, en aanmerkingen worden gemaakt op de wijze, waarop de balansen en de winst- en verliesrekeningen van de Union des Pétroles d'Oklahoma worden vastgesteld.

Daargelaten of deze critiek gegrond is, betreft zij niet handelingen van den heer E. Deen, maar den inhoud van de mede door den heer van Oss vastgestelde statuten van genoemde maatschappij, met inachtneming waarvan het beheer wordt gevoerd en de balansen en winst- en verliesrekeningen worden vastgesteld.

Het in Brief 1 gemaakte verwijt omtrent de betaling van de declaratie van de heeren Leventritt, Cook en Nathan wordt herhaald. De Raad heeft daarover bereids zijn oordeel uitgesproken.

Gesteld wordt, dat de Union des Pétroles d'Oklahoma de Robinson leases, ongeveer 40.000 acres kocht voor frs. 3.750.900 en dat daarvan reeds 13.000 acres als waardeloos zijn geabandonneerd, zonder dat de kwestie ooit voor commissarissen kwam.

Hieromtrent is het volgende gebleken.

Het boren naar petroleum geschiedt uit kracht van een reeds meergenoemde lease of boorvergunning. Zoolang niet geboord wordt is een retributie, fee genaamd, verschuldigd.

Wordt de fee niet op tijd betaald dan vervalt daardoor de lease. Wordt er geboord dan is een hoogere retributie, royalty genaamd, verschuldigd.

Het is in het belang van een Amerikaansche petroleummaatschappij de fee niet te betalen, en de lease te doen vervallen, wanneer aangenomen moet worden, dat ter plaatse, waar uitkrachte van de lease mag worden geboord of geen petroleum zal worden aangeboord of geen zoodanig rendement zal worden verkregen, dat winst wordt behaald.

Om die reden is het onderzoek naar de waarde van de leases opgedragen aan geologen, die naar gelang van de

Sluiten