Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitkomsten van hun onderzoek adviseeren om al of niet met de betaling van de fee door te gaan.

Omdat de Union des Pétroles d'Oklahoma is een holdingcompany, zijn deze geologen in dienst van de Amerikaansche maatschappijen, en kan althans in theorie de directeur van die maatschappijen, de heer Preston, zonder het bestuur van de Union daarin te kennen, besluiten om een fee niet te betalen en daardoor een lease te doen vervallen.

Nu is echter deze regeling getroffen, dat de heer Preston lijsten opmaakt van de fee's, die hij vermeent, dat niet langer moeten worden betaald; dat hij die lijsten — de cancellationlists — met de rapporten van de geologen zendt aan den directeur van de Union Mr. H. Deen; datMr. H.Deen de lijsten met de rapporten onderwerpt aan het oordeel van den geoloog van de Dnion Dr. Hirschi te Zürich en dat hij na kennis te hebben genomen van diens advies beslist, of al dan niet met de betaling van een fee zal worden doorgegaan.

Zoowel de heer Preston als Dr. Hirschi zijn door den Conseil d'administration benoemd. Het recht aan Mr. H. Deen toegekend om in dezen te beslissen, steunt op art. 28 der statuten van de Union, waarbij de Conseil d'administration bevoegd wordt verklaard ,,tous ou partie de ses pouvoirs pour 1'expédition des affaires courantes" aan één of meer directeuren op te dragen.

Daargelaten dus of deze regeling, waarbij de beslissing in werkelijkheid is bij de deskundigen, door een betere kan worden vervangen, treft ter zake, dat een groot aantal leases door het niet betalen van de fee's zijn vervallen, den heer E. Deen geenerlei verwijt.

De bewering, dat van de 40.000 acres van de Robinson leases reeds 13.000 acres als waardeloos zijn geabandonneerd, is bovendien gebleken niet juist te zijn.

In de vergadering van den Conseil d'administration van 5 September 1912, welke door den heer van Oss werd bijgewoond, is medegedeeld, dat sedert de oprichting van de maatschappij leases, ter oppervlakte van ongeveer 13000 acres voor het grootste deel behoorende tot de terreinen van de Wichita Oil Co. waren geabandonneerd. Bovendien werd medegedeeld, dat nieuwe leases ter oppervlakte van ongeveer 7000 acres werden verkregen.

Het bedrijf van de Union brengt met zich, dat gestadig leases vervallen en leases worden verkregen.

Sluiten