Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorstelling; welke de heer van Oss geeft, dat eene decisie zoude moeten zijn genomen omtrent die geabandonneerde 13000 acres, en dat die zoude moeten zijn genomen niet door den heer E. Deen maar door een commissarisvergadering, zoo niet door een aandeelhoudersvergadering, is te eenenmale onjuist. Het gaat niet om ééne beslissing maar om het maandelijks geven van eenige beslissingen. In de praktijk heeft daarbij niet de heer E. Deen maar de heer Mr. H. Deen in laatste instantie de beslissing. De aard van de beslissingen brengt mede, dat afwijking van het advies van Dr. Hirschi tot de hooge uitzonderingen zal behooren en toen dit punt voor den Raad van eer werd besproken nog niet was voorgekomen. Met het opdragen van deze beslissingen aan den Conseil d'Administration of aan de vergadering van aandeelhouders, gesteld dit ware praktisch mogelijk, ware stellig geen beter resultaat te bereiken.

De Raad van eer heeft door het ingestelde onderzoek niet den indruk gekregen, dat de heer E. Deen is een krachtige autocratische persoonlijkheid. Heeft hij zijne verdiensten bij de oprichting van groote ondernemingen, bij de verdere uitwerking van zijne denkbeelden laat hij blijkbaar veel aan anderen over. Van de details der door hem beheerde ondernemingen is hij, zooals door den heer van Oss terecht werd gesteld, slechts matig op de hoogte.

Heeft daarom de heer van Oss gelijk, wanneer hij den heer E. Deen verwijt, dat de Union Petroleum Compagnie heeft nagelaten terreinen te exploiteeren, welke na de overdracht aan de Union des Pétroles d'Oklahoma bleken waardevol te zijn? Het antwoord moet luiden, dat daarvan geen verwijt kan worden gemaakt aan den heer E. Deen, doch misschien aan den heer de Vries, die omtrent die terreinen aan de Union Petroleum Compagnie een ongunstig rapport uitbracht, en die zooals hiervoor ter sprake is gekomen door de Union des Pétroles d'Oklahoma is ontslagen.

Hetgeen de heer van Oss in dit verband stelde, omtrent een stuk grond midden in de Robinson leases gelegen, dat aan de oude Oklahoma Petroleum Compagnie toebehoorde, is door den heer E. Deen als van a tot z verzonnen aangemerkt, en de heer van Oss heeft nagejaten daartegen op te komen.

Op hetgeen de heer van Oss stelde omtrent de wijze, waarop de heer E. Deen de regeering vertegenwoordigde op het Parijsche Congres voor lichamelijke opvoeding, is de heer

Sluiten