Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF V. De Perlak-aderlatinjf.

Korte inhoud.

Op 29 September 1909 werd de inschrijving opengesteld op / 3.000.000 aandeelen Perlak a 131 pet.

Het besluit tot kapitaalvergrooting werd volgens het prospectus genomen, ten einde de Maatschappij in staat te stellen zich ook blijvend bij andere petroleümondernemingen te kunnen interesseeren.

Voor aandeelhouders rezen bij het lezen dier woorden denkelijk visioenen op van winstgevende ondernemingen elders.

Tot den dag, dat deze brief werd gepubliceerd, is echter niets gebeurd dan dat de Perlak Petroleum-Maatschappij van den heer E. Deen en zijne vrienden tegen 20D pet. kocht / 1.500.000 gewone aandeelen Zuid Perlak, op welke aandeelen in de beide laatste jaren geen cent dividend is uitgekeerd.

De heeren E. Deen en zijne mede-geïnteresseerden kregen ƒ 3.000.000 contanten en de maatschappij kreeg de gewone aandeelen, welke er thans uitzien alsof zij geheel waardeloos zullen worden.

Onder opgave van cijfers omtrent de petroleumproductie van de Zuid Perlak van Juli 1908 tot April 1913 wordt de vraag gesteld, of men op 29 September 1909, toen de inschrijving plaats had, wist, dat de over eenige dagen te publiceeren productie-staat voor het derde kwartaal van 1909 eene flinke vermindering zou aanwijzen?

In de tweede plaats wordt gevraagd, of het bestuur van de Perlak, toen bovengemeld emissie-prospectus verscheen, wist, dat de aankoop der Zuid Perlak aandeelen werd beoogd? en zoo ja, waarom heeft het bestuur dat dan niet in het prospectus gezegd, zoo neen, werd het Perlak Bestuur — afgezien van den heer E. Deen en zijn broeder, die vanzelf de informatie hadden — dan op de hoogte gesteld van de slechte vooruitzichten der Zuid Perlak? Leidde de plotselinge daling in de productie geen der medecommissarissen tot vragen en tegenkantingen?

Hierop volgen beschouwingen over hetgeen met den verderen opbouw van de Perlak te verdienen ware geweest en omtrent de Oklahoma's, welke voor den door den Raad te geven beslissing niet zijn van eenig belang.

De bedoeling van dit schrijven is blijkbaar, den heer

Sluiten