Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Anticlinale ruhiger und flacher geworden und doch noch sehr „ausgepragt ist. Sie machen damit ein wichtiges, und grosses ,,neues Experiment; aber das Resultat ist durchaus „zweif elhaft. Ungünstig ist das starke sinken des Scheitels „(20°); der Erfolg wird im wesentlichen davon abhangen, ob „der Oelgehalt der Anticlinale ein Stück weit in den Kupfel„abf'all hinab reicht."

Omtrent deze rapporten en deze anticlinaal vindt men in de jaarverslagen van de Zuid Perlak Petroleum-Maatschappij:

over 1907 „Met nauwgezetheid heeft Dr. Bldmer zijn „verschillende geologische onderzoekingen voortgezet en de „uitkomst daarvan in zaakrijke rapporten en kaarten weergegeven."

over 1908 niets;

over 1909 niets;

over 1910 niets;

over 1911 „Besloten werd over te gaan tot het maken „van een boring op het deel der concessie, genaamd Aloë„Meuranteuh. Teneinde in het volgende jaar die boring eventueel te kunnen aanvangen, werd het tracé voor een weg „naar de hoorplaats bepaald en met het aanleggen van den „weg begonnen";

over 1912 „De weg naar de geprojecteerde boring te „Aloë-Meuranteuh werd voltooid. De uitvoering der boring „werd evenwel op nader ontvangen geologisch advies uitgesteld, „teneinde onze werkkrachten te kunnen concentreeren op „ons hoofdterrein te Aloë-Meuhé";

over 1913 „Tot een boring op Aloë-Meuranteuh (zie jaarverslag over 1912) werd ook in 1913 niet overgegaan."

De Heer van Vollenhoven, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die de welwillendheid heeft gehad om, daartoe door den Raad met instemming van de heeren E. Deen en van Oss aangezocht, schriftelijk de vraag te beantwoorden, „of en in hoeverre de kennisname van den inhoud van die rapporten" (bedoeld zijn de opgemelde rapporten van Dr. Blumer) „een commissaris der Perlak maatschappij „er toe gebracht kon hebben om aan de bezittingen der Zuid „Perlak maatschappij eene grootere waarde toe te kennen, „dan hij daaraan zoude hebben toegekend, wanneer hij van „die rapporten geen kennis had genomen", heeft het volgende oordeel uitgesproken:

„Wanneer mij een advies werd gevraagd omtrent het

Sluiten