Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zaak van deze beteekenis, waarbij hij als verkooper en kooper tegelijk optrad, niet alle waarborgen heeft verschaft voor eene onpartijdige beoordeeling der, overeenkomst.

Mitsdien acht de Raad van eer de in dezen brief geuite beschuldiging gegrond.

BRIEF VI. De aandeelen der weduwe.

Korte inhoud.

In het najaar van 1911 is in Rusland de heer Mac Gr., plaatselijk directeur van de door den heer E. Deen gecontroleerde oliemaatschappij Anglo-Terek, door bandieten vermoord.

De heer Van Oss heeft reden aan te nemen, dat deze technicus geen zeer groot vermogen naliet, en dat dit voornamelijk bestond uit £ 20.000 aandeelen in genoemde maatschappij.

Deze aandeelen werden na lang marchandeeren door de door den heer E. Deen gecontroleerde Anglo-Dutch Petroleum Co., Ltd., feitelijk het kantoor van den heer Deen te Londen, voor een paar shillings per stuk van de weduwe van den heer Mac G. gekocht, en daarbij aan die weduwe het recht toegekend om binnen een zeker tijdperk één derde terug te koopen. Er was namelijk een fmanciëele operatie op til.

Die optie werd door de weduwe na lang tegenstribbelen zijdens de Anglo-Dutch uitgeoefend, en de aandeelen werden — naar de heer Van Oss vernam, met fraaie winst — om en bij pari verkocht;

Aan den heer E. Deen, wiens manie voor menschlievendheid zoude zijn doorgedrongen tot de diepste diepten der Haagsche kiesdistricten en zelfs daar buiten, wordt nu in overweging gegeven, de winst, welke hij op de aandeelen heeft gemaakt, aan de weduwe af te dragen.

De heer Van Oss heeft namelijk zoo goed mogelijk onderzocht, waardoor de Anglo-Terek-aandeelen destijds zoo plots in waarde rezen om schier even schielijk weer te dalen.

Toen de transactie met de weduwe plaats had, noteerden zij circa 10 pet., hetgeen niet kan bevreemden, omdat de maatschappij een £ 25.000 obligatiën had uitstaan, geen geld had en slechts aan den verren horizon der toekomst eenige kansjes werden gezien.

Men ging nl. zwanger van den aankoop van een nieuw terrein, waar geld voor noodig was. Doch gelukkig was bil

Sluiten