Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem eenzelfde overeenkomst aan te gaan als door hem met zijne medebestuurders werd getroffen.

Toen echter de erven bij de onderhandelingen, welke door die advocaten en den effectenmakelaar W. L. Woodhams, bijgestaan door een accountant, met de Anglo-Dutch Petroleum Company, het Londensche kantoor van den heer E. Deen, werden gevoerd, op het koopen van de aandeelen bleven aandringen, eindigde de Anglo-Dutch in November 1911 met de aandeelen te koopen voor / 18.000.—. Daar hij, de heer E. Deen, aan de erven Mac Garvey niet elke kans wilde ontnemen om, wanneer het de maatschappij door zijne hulp beter zou gaan, daarvan profijt te trekken, heeft hij hun het recht, toegekend om gedurende een zekeren tijd '/* gedeelte der aandeelen voor den kostenden prijs terug te nemen. De daartoe strekkende overeenkomst is door de advocaten van de erven Mac Garvey opgesteld.

Toen de aandeelen door den „oilboom" op de Londensche beurs hooger noteerden, hebben de erven op 30 April 1912 gebruik gemaakt van hun recht tot terugkoop van £ 5000 harer aandeelen tegen den oorspronkelijken verkoopprijs van ƒ 4500. Zij hebben ongeveer al die aandeelen voor gemiddeld ± 80 pet. verkocht, zoodat zij daarvoor ± / 48.000 hebben ontvangen, makende met de aan hen betaalde koopsom voor de overige aandeelen, ruim f 63.000.

Reeds vóór den dood van den heer Mac Garvey was de toestand der Anglo-Terek Petroleum Company zeer ongunstig; de koers der aandeelen liep terug en ten slotte waren deze onverkoopbaar.

In November 1911 verklaarde zich — omdat het den heer Deen aan het hart ging een maatschappij, waarvan hij voorzitter was, te gronde te laten gaan — de Anglo-Dutch Petroleum Cy. bereid, om ter vermijding van eene bijstorting op de aandeelen aan de maatschappij een voorschot te verstrekken van / 60.000, dat later is verhoogd tot ƒ240.000.

Als compensatie voor deze gewaagde hulp gaven zijne medebestuurders den heer E. Deen in optie de in hun bezit zijnde :

£ 25.000 obligatiën ten laste der maatschappij voor £ 10.000;

£ 15.500 aandeelen der maatschappij voor 4 shilling of 20 pet.

Door deze hulp daartoe in staat gesteld, werd een nieuw terrein aangekocht, werden verschillende boringen met kracht

Sluiten