Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Weight of the evidence''

De actie steunt eigenlijk op een

vooropgezet vermoeden van kwade trouw.

hare plaatsing niet geheel geslaagd: dat de maatschappij nu nog obligatiën zou gaan opkoopen, was te veel gevergd. Leukweg wordt medegedeeld dat men — omgekeerd — wel bereid is eenige obligatiën door tusschenkomst van de Amsterdamsche firma te doen realiseeren. Hoe ook de brief onderteekend zij, den eischer brengt hij in geen geval gewin.

De ondergeteekende onderwerpt nu de volgende conclusie aan 's Rechters

oordeel.

Ondersteld dat, naar de opvatting van de Rechtbank, in het thans behandelde materiaal, zich ook indicatiën mochten bevinden die pleiten tegen de lezing der gedaagden, dan zou de zaak zóó staan, dat er indicatiën vóór hunne lezing en indicatiën tegen hunne lezing aanwezig zijn. Men heeft dan de rekening op te maken en het saldo te trekken, in dier voege, dat men zich afvraagt, welke indicatiën het zwaarst wegen, naar welke zijde de weegschaal moet overslaan: men onderzoekt „the weight of the evidence''. En dan moet opgemerkt worden dat, ten minste naar de bescheiden meening van den ondergeteekende, het gewicht van het voor de gedaagden sprekende materiaal toch het zwaarst is. De eischer — blijkens zijn conclusie van repliek — jubileert hoofdzakelijk bij de notulen der commissarissenvergadering van 16 October 1901 en bij den brief van 23 September 1901 aan de firma Wed. Gerb. Rebel. Maar als in die stukken eenige aanwijzing tegen de gedaagden gelegen ware — wat zeer nadrukkelijk bestreden is — dat ziet de eischer voorbij dat men die stukken niet op een goudschaaltje mag wegen, maar in het oog moet houden dat de notulen niet door de gedaagden gesteld werden, noch aan hunne voorafgaande of latere goedkeuring onderworpen en dat de brief van 23 September 1901 een antwoord is op een brief van denzelfden dag van de firma Wed. Gerb. Rebel en dus misschien wel in der haast geschreven. Zou ook niet de eischer zich in zijn correspondentie wel eens minder gelukkig of nauwkeurig uitdrukken? Hij vergeet dat in het voordeel van de gedaagden o. m. getuigen de geheele boekhouding en het standpunt dat zij, blijkens de brieven bij conclusie van dupliek geproduceerd, van den aanvang af tegenover de participanten hebben ingenomen. En vooral vergete men dit niet, dat men in het dagelijksch leven, bij de snelheid waarmede gehandeld, geschreven, geseind wordt, niet den stijl van een notarieële- of een procureursakte bezigt, maar zich op de kortst mogelijke wijze uitdrukt, in de niet gewaagde onderstelling dat men te doen heeft met menschen van zaken en van vlug begrip. Alleen in latere perioden (als er advocaten achter zitten) beginnen de kooplieden hun brieven en telegrammen zorgvuldiger te stellen.

Zooals de eischer te werk gaat, zal nooit een onbevangen Rechter handelen. De eischer maakt vooraf de gedaagden zwart en neemt dan de vrijheid om, met behulp zijner te bewijzen maar nog niet bewezen stelling, dat de gedaagden in privé aansprakelijk waren, alle geschriften zoo uit te leggen, dat zij op de particulieren Brummer betrekking hebben. Die methode is wel zeer gemakkelijk, maar z.e is onjuist, omdat ze een niet geleverd bewijs als geleverd aanneemt (petitio principii), en ze is niet fair, omdat ze een vermoeden van kwade trouw tot grondslag heeft. De ondergeteekende vreest dat de eischer zich door verbolgenheid, in plaats van door kalme en zakelijke overwegingen heeft laten leiden, toen hij deze actie begon.

Sluiten